. Szkolenia nurków – FROG

OŚRODEK SZKOLENIA NURKÓW ZAWODOWYCH

Decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni nr FSC-JO-732-7-4/2017 nasz Ośrodek ma prawo prowadzić następujące szkolenia w zakresie zawodów związanych z wykonywaniem prac podwodnych.

Dodatkowo prowadzimy kursy dla spawaczy podwodnych w hiperbarii mokrej według: PN-EN ISO 15618-1:2002 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy w zakresie spawania podwodnego – Część 1: Spawacze-nurkowie spawający na mokro w warunkach hiperbarycznych.

FROG ma wdrożony System Zarządzania Jakością zgodnie z ISO 9001:2015 w zakresie realizacji prac podwodnych oraz w usługach szkoleniowych i doradztwie, potwierdzony Certyfikatem nr 1396/2016.

FROG ma wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zgodny z normą PN-N-18001;2004 w zakresie realizacji prac podwodnych, potwierdzony Certyfikatem nr 1342/2015.

7-2016-04-07-1

Ośrodek Szkolenia Nurków Zawodowych FROG prowadzi kursy zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1389.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie szkolenia
i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania prac podwodnych (Dz. U. 2010. nr. 126 poz. 856) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania prac podwodnych (Dz.U. 2015 poz. 1535).

Aby zostać operatorem systemów nurkowych należy:

 • ukończyć kurs operatorów systemów nurkowych,
 • zaliczyć z wynikiem pozytywnym egzamin wewnętrzny w OSNZ FROG,
 • zdać Egzamin Państwowy przed Komisją Kwalifikacyjną dla Nurków.

Po pozytywnie zdanym Egzaminie Państwowym przed Komisją Kwalifikacyjną dla Nurków, można ubiegać się w Urzędzie Morskim w Gdyni o wydanie świadectwa operatora systemów nurkowych uprawniający do obsługi urządzeń bazy prac podwodnych w pracach głębinowych i długotrwałych.

Kurs operatorów systemów nurkowych składa się z następujących etapów:

 • Rejestracja elektroniczna lub telefoniczna na kurs.
 • Przesłanie do Nas kserokopii:
 • Potwierdzenia opłaty (zaliczki) za szkolenie.

W dniu rozpoczęcia kursu uczestnik musi mieć ze sobą:

 • Dokument tożsamości,
 • Oryginał orzeczenia lekarskiego,
 • Środki na opłatę reszty kursu,
 • Ubranie robocze.

Kurs operatorów systemów nurkowych składa się minimum z:

 • Części teoretycznej (89 godzin wykładów),
 • Części praktycznej (61 godziny ćwiczeń),
 • Egzaminu państwowego.

Podczas kursu zrealizowane zostaną wszystkie zagadnienia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne wymagane programem nauczania oraz zajęcia dodatkowe. Kurs zakończony jest egzaminem państwowym.

Koszt kursu jest zależny od liczby kandydatów i obejmuje:

 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne,
 • Wyposażenie bazy i sprzęt nurkowy,
 • Ubezpieczenie NNW.

Cena kursu nie uwzględnia:

 • Kosztów egzaminu,
 • Kosztów dojazdów,
 • Kosztów noclegów i wyżywienia,
 • Kosztów wydania dokumentów, tj. świadectwa operatora systemów nurkowych.

Ośrodek Szkolenia Nurków Zawodowych FROG prowadzi kursy zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1389.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania prac podwodnych (Dz. U. 2010. nr. 126 poz. 856) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania prac podwodnych (Dz.U. 2015 poz. 1535).

Aby zostać nurkiem III klasy należy:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • posiadać ważne orzeczenie o braku przeciwskazań do wykonywania prac podwodnych,
 • ukończyć kurs nurka III klasy,
 • zaliczyć z wynikiem pozytywnym egzamin wewnętrzny w OSNZ FROG,
 • zdać Egzamin Państwowy przed Komisją Kwalifikacyjną dla Nurków.

Po pozytywnie zdanym Egzaminie Państwowym przed Komisją Kwalifikacyjną dla Nurków, można ubiegać się w Urzędzie Morskim w Gdyni o wydanie książeczki nurka i dyplomu nurka III klasy uprawniający do wykonywania prac podwodnych.

Kurs nurka III klasy składa się z następujących etapów:

 • Rejestracja elektroniczna lub telefoniczna na kurs.
 • Wykonanie badań na uzyskanie Orzeczenia Lekarskiego uprawniającego do wykonywania prac podwodnych. Skontaktuj się z nami, a skierujemy Cię do lekarza ośrodka uprawnionego do wykonywania takich badań.
 • Przesłanie do Nas kserokopii Orzeczenia Lekarskiego i potwierdzenia opłaty (zaliczki) za szkolenie.

W dniu rozpoczęcia kursu uczestnik musi mieć ze sobą:

 • dokument tożsamości,
 • oryginał orzeczenia lekarskiego,
 • skafander nurkowy,
 • bieliznę nurkową (ocieplacz lub dres),
 • ubranie robocze.

Istnieje możliwość zakupu nowego skafandra suchego po bardzo atrakcyjnej cenie w dniu rozpoczęcia szkolenia lub wypożyczenia z naszej wypożyczalni.

Kurs na nurka III stopnia składa się z: 

 • części teoretycznej (95 godzin wykładów),
 •  praktycznej (123 godziny ćwiczeń),
 •  egzaminu państwowego (8 godzin).

Podczas kursu zrealizowane zostaną wszystkie zagadnienia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne wymagane programem nauczania.

Kurs zakończony jest egzaminem państwowym. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Podczas przeprowadzania egzaminu wykorzystywany jest sprzęt oraz baza nurkowa używane podczas kursu.

Zakwaterowanie i wyżywienie nie jest zawarte w cenie szkolenia.

Kurs obejmuje:

 • zajęcia teoretyczne i praktyczne,
 • wyposażenie bazy i sprzęt nurkowy,
 • ubezpieczenie NNW,

Cena kursu nie uwzględnia:

 • kosztów badań lekarskich,
 • skafandra suchego,
 • kosztów dojazdów,
 • kosztów noclegów i wyżywienia
 • koszt egzaminu,
 • kosztów wydania dokumentów, tj. dyplomu i książeczki nurka.

Ośrodek Szkolenia Nurków Zawodowych FROG prowadzi Kurs Kierownika Prac Podwodnych III klasy zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1389.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania prac podwodnych (Dz. U. 2010. nr. 126 poz. 856) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania prac podwodnych (Dz.U. 2015 poz. 1535).

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest posiadanie przez kandydata:

 • Minimum dyplom nurka III klasy,
 • Co najmniej dwuletnią praktykę zawodową w charakterze minimum nurka III klasy,
 • Co najmniej wykształcenie średnie.

Czas trwania szkolenia:

 • Zajęcia teoretyczne – 50 godz.
 • Zajęcia praktyczne – 46 godz.
 • Praktyka zawodowa zawierająca co najmniej 20 godzin kierowania pracami podwodnymi,
 • Egzamin wewnętrzny w OSNZ FROG,
 • Egzamin państwowy przed Komisją Kwalifikacyjną dla Nurków.

Absolwent, który zaliczy egzamin otrzymuje świadectwo ukończenia Kursu Kierownika Prac Podwodnych III Klasy, zaświadczenie o pozytywnym zdaniu egzaminu oraz prawo ubiegania się w Urzędzie Morskim w Gdyni o wydanie Dyplomu Kierownika Prac Podwodnych III Klasy uprawniający do kierowania pracami podwodnymi na małych głębokościach.

Aby zapisać się na kurs należy:

 • Dokonać rejestracji telefonicznej lub elektronicznej za pośrednictwem naszej strony,
 • Przesłanie do Nas kserokopii: Dyplomu (minimum) Nurka III klasy, potwierdzenia minimum 2 – letniej praktyki w wykonywaniu prac podwodnych oraz wniesienia opłaty (zaliczki) za szkolenie.

W dniu rozpoczęcia kursu uczestnik musi mieć ze sobą:

 • Dokument tożsamości,
 • Dyplom (minimum) Nurka III klasy,
 • Potwierdzenia minimum 2 – letniej praktyki w wykonywaniu prac podwodnych,
 • Świadectwo ukończenia co najmniej szkoły średniej,
 • Ubranie robocze.

Przebieg szkolenia:

Podczas kursu zrealizowane zostaną wszystkie zagadnienia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne wymagane programem nauczania.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w naszej Sali wykładowej w Elblągu,

Zajęcia praktyczne oparte będą na jak najbardziej zbliżonych warunkach do realnego wykonywani prac podwodnych. Będziemy realizować m.in. planowanie, organizowanie i wykonywaniu prac podwodnych przewidzianych programem nauczania w oparciu o wymagany przepisami sprzęt do wykonywania prac podwodnych na małych głębokościach (przewodowy i niezależny) oraz Naszą ekipę nurkową. Zajęcia odbywać się będą w Elblągu lub Gdańsku, przy jednostkach pływających i na obiektach hydrotechnicznych.

Kurs zakończony jest egzaminem państwowym przed Komisją Kwalifikacyjną. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Podczas przeprowadzania egzaminu praktycznego wykorzystywany jest sprzęt i baza nurkowa Naszego ośrodka oraz ekipa Naszych nurków zawodowych.

Absolwent, który zaliczy Egzamin Państwowy zaświadczenie o pozytywnym zdaniu egzaminu oraz prawo ubiegania się w Urzędzie Morskim w Gdyni o wydanie Dyplomu Kierownika Prac Podwodnych III Klasy uprawniający do kierowania pracami podwodnymi na małych głębokościach.

Cena kursu to: 9 750 zł

Dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie podczas zajęć teoretycznych i praktycznych w Gdańsku nie jest zawarte w cenie szkolenia.

Dojazd podczas zajęć praktycznych jest zawarty w cenie szkolenia.

Dodatkowo w cenę kursu wliczono:

 • Ubezpieczenie NNW,
 • Koszt egzaminu państwowego

Szkolenie uzupełniające dla odnowienia dyplomu nurka dla osób spełniających wymagania do przedłużenia ważności dyplomu prowadzone jest zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1389.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania prac podwodnych (Dz. U. 2010. nr. 126 poz. 856) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania prac podwodnych (Dz.U. 2015 poz. 1535).

Zakres szkolenia

Kurs obejmować będzie szkolenie na poziomie kwalifikacji nurka III, II i I klasy.

Wymagania wstępne

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu nurka jest posiadanie przez kandydata:

 • dyplomu nurka,
 • udokumentowaną co najmniej 250-godzinną praktykę w zakresie wykonywania prac podwodnych, uzyskaną w okresie 5 lat od dnia wydania dyplomu,
 • orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania prac podwodnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2007 r. w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych (Dz. U. 2007 nr. 199 poz. 1440) wraz z późniejszymi zmianami.

Czas trwania szkolenia

Łączna liczba godzin szkolenia wynosi 8. W tym:

 • zajęcia teoretyczne – 6
 • zajęcia praktyczne – 2

Cena kursu to

 • Przy liczbie do 4 chętnych – 800 zł/osoba
 • Przy licznie od 5 do 8 chętnych – 600 zł/osoba
 • Przy liczbie od 8 do 12 chętnych – 400 zł/osoba

Dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie podczas zajęć teoretycznych i praktycznych w Elblągu nie jest zawarte w cenie szkolenia.

Szkolenie uzupełniające dla odnowienia dyplomu nurka dla osób niespełniających wymagań do przedłużenia ważności dyplomu realizowane jest zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. 2003 nr. 199 poz. 1936), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania prac podwodnych (Dz. U. 2010. nr. 126 poz. 856) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania prac podwodnych (Dz.U. 2015 poz. 1535).

Zakres szkolenia

Kurs obejmować będzie szkolenie na poziomie kwalifikacji nurka III klasy.

Wymagania wstępne

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu nurka jest posiadanie przez kandydata:

 • Dyplomu nurka,
 • Udokumentowaną praktykę w zakresie wykonywania prac podwodnych, uzyskaną od dnia wydania ostatniego dyplomu nurka,
 • Orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania prac podwodnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2007 r. w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych (Dz. U. 2007 nr. 199 poz. 1440) wraz z późniejszymi zmianami.

Czas trwania szkolenia

Łączna liczba godzin szkolenia wynosi 50. W tym:

 • zajęcia teoretyczne – 20
 • zajęcia praktyczne – 30

Cena kursu to: 2 500 zł

Dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie podczas zajęć teoretycznych i praktycznych w Elblągu nie jest zawarte w cenie szkolenia.

Dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie podczas zajęć praktycznych nad Jeziorem Wdzydze jest zawarte w cenie szkolenia.

Dodatkowo w cenę kursu wliczono:

 • Ubezpieczenie NNW

Ośrodek Szkolenia Nurków Zawodowych FROG prowadzi kursy zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych. Szkolenie nurków-spawaczy organizowane jest według PN-EN ISO 15618-1:2002: Egzamin kwalifikacyjny spawaczy w zakresie spawania podwodnego. Część 1: Spawacze-nurkowie spawający na mokro w warunkach hiperbarycznych.

Aby zostać nurkiem-spawaczem należy:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • posiadać co najmniej dyplom nurka III klasy,
 • posiadać ważne świadectwo zdrowia,
 • zaliczyć z wynikiem pozytywnym egzamin praktyczny przed Egzaminatorem z Towarzystwa Klasyfikacyjnego według PN-EN ISO 15618-1:2002.
 • Absolwent, który zaliczy egzamin otrzymuje międzynarodowy Certyfikat Spawacza Podwodnego.

Kurs nurka-spawacza składa się z następujących etapów:

Rejestracja elektroniczna lub telefoniczna na kurs.

Przesłanie do Nas kserokopii Orzeczenia Lekarskiego, dyplomu nurka i potwierdzenia opłaty (zaliczki) za szkolenie.

W dniu rozpoczęcia kursu uczestnik musi mieć ze sobą:

 • dokument tożsamości,
 • oryginał orzeczenia lekarskiego,
 • oryginał dyplomu nurka.
 • skafander nurkowy,
 • bieliznę nurkową (ocieplacz lub dres),
 • ubranie robocze.

Istnieje możliwość zakupu nowego skafandra suchego po bardzo atrakcyjnej cenie w dniu rozpoczęcia szkolenie.

Kurs na nurka-spawacza składa się z:

 • części teoretycznej,
 • praktycznej,
 • egzamin kwalifikacyjnego (8 godzin).

Podczas kursu zrealizowane zostaną wszystkie zagadnienia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne wymagane programem nauczania.

Kurs zakończony jest praktycznym egzaminem kwalifikacyjnym. Podczas przeprowadzania egzaminu wykorzystywany jest sprzęt oraz baza nurkowa używane podczas kursu.

Zakwaterowanie i wyżywienie nie jest zawarte w cenie szkolenia.

Koszt kursu uzależniony jest od liczby słuchaczy i obejmuje:

 • zajęcia teoretyczne i praktyczne,
 • wyposażenie bazy i sprzęt nurkowy,
 • ubezpieczenie NNW,
 • koszt egzaminu kwalifikacyjnego.

Cena kursu nie uwzględnia:

 • kosztów badań lekarskich,
 • skafandra suchego,
 • kosztów dojazdów,
 • kosztów noclegów i wyżywienia,

Szkolenie uzupełniające różnice programowe dla nurków posiadających kwalifikacje z MSWiA prowadzone jest zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. 2003 nr. 199 poz. 1936) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 07 sierpnia 2015 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania prac podwodnych, które uzyskały uprawnienia w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Zakres szkolenia

Kurs obejmować będzie szkolenie na poziomie kwalifikacji nurka III klasy.

Wymagania wstępne

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu nurka jest posiadanie przez kandydata:

 • Dyplomu nurka MSWiA,
 • Orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania prac podwodnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2007 r. w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych (Dz. U. 2007 nr. 199 poz. 1440) wraz z późniejszymi zmianami,
 • Wykazu różnic programowych do uzupełnienia wydanego przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni na wniosek zainteresowanego.

Czas trwania szkolenia

Łączna liczba godzin szkolenia uzależniona jest od Wykazu różnic programowych do uzupełnienia.

Cena kursu: jest uzależniona jest od Wykazu różnic programowych do uzupełnienia.

Dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie podczas zajęć teoretycznych i praktycznych w Elblągu nie jest zawarte w cenie szkolenia.

Dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie podczas zajęć praktycznych nad Jeziorem Wdzydze nie jest zawarte w cenie szkolenia.

W cenę kursu wliczono egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną dla Nurków.

Dodatkowo w cenę kursu wliczono:

 • Ubezpieczenie NNW

Kursy mogą być finansowane poprzez:

 • wpłatę gotówkową w dniu rozpoczęcia kursu
 • płatność przelewem na rachunek najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem kursu
 • system ratalny,
 • ze środków Powiatowego Urzędu Pracy
 • przez rekonwersję wojskową.
 • ze środków PARP

Terminy szkoleń:

 • Operator systemów nurkowych 27-31.05 i 17-28.06.2019 r. w dwóch częściach cena 6500 zł
 • Nurek III klasy 09-30.09.2019 r. cena 7800 zł
 • Kierownik Prac Podwodnych III klasy 09-30.09.2019 r. cena 9150 zł
 • Spawanie podwodne 16-28.09.2019 r. i 04-19.11.2019 r. cena 7800 zł

Zapisz się na kurs


<strong>WYŚLIJ</strong>

Zgodnie art. 23 ust. 1 pkt. 1ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922.), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji szkolenia. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OSNZ FROG
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji szkolenia i nie będą udostępniane innym podmiotom bez Pani / Pana zgody,
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zapisanie się na szkolenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych na w/w zasadach. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego, a zapisanie się na kurs nie jest równoznaczne z przyjęciem na szkolenie