Długotrwałe prace podwodne

Pojęcie długotrwałych prac podwodnych została definiuje ustawa z dnia 17 października 2003 roku o wykonywaniu prac podwodnych.

Zgodnie z rozdziałem pierwszym, artykuł drugi ustawy jako długotrwałe prace podwodne należy rozumieć prace których całkowity czas trwania jest dłuższy niż 8 godzin.

Długotrwałe prace podwodne charakteryzuje jednorazowe, nieprzerwane(ciągłe) pozostawanie nurka pod wpływem podwyższonego ciśnienia w czasie wykonywania prac pod powierzchnią wody, a także w czasie przebywania na powierzchni w komorze hiperbarycznej.

Potocznie zwane są saturowanymi pracami podwodnymi.

error: Content is protected !!