Szkolenia nurków

Najbliższe kursy:

NURKA III KLASY: 5 IX 2022, cena 6000 PLN

KIEROWNIKA PRAC PODWODNYCH III KLASY:  12 IX 2022, cena 6500 PLN

szczegóły niżej na stronie

 

Ośrodek Szkolenia Nurków Zawodowych FROG prowadzi kursy zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 612), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania prac podwodnych (Dz. U. 2010. nr. 126 poz. 856) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania prac podwodnych (Dz.U. 2015 poz. 1535).

O BADANIACH LEKARSKICH
LISTA LEKARZY DLA NURKÓW
LISTA BADAŃ

Termin: 05 wrzesień – 01 październik 2022

CENA: 6000 PLN – możliwe dofinansowanie BUR TUTAJ!

PŁATNOŚĆ do 15 sierpnia

na konto FROG Sp. z o.o. Bank PEKAO S.A. nr 45 1950 0001 2006 9548 3892 0002 zapisy na adres: biuro@frog.elblag.pl

kto pierwszy ten lepszy – liczba miejsc ograniczona!

Szkolenie nurka III klasy składa się z następujących etapów:

W dniu rozpoczęcia kursu uczestnik musi mieć ze sobą:

 • dokument tożsamości,
 • oryginał orzeczenia lekarskiego,
 • skafander nurkowy,
 • bieliznę nurkową (ocieplacz lub dres),
 • ubranie robocze.

Kurs na nurka III stopnia składa się z: 

 • części teoretycznej (95 godzin wykładów),
 • praktycznej (123 godziny ćwiczeń).

Podczas kursu zrealizowane zostaną wszystkie zagadnienia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne wymagane programem nauczania.

Kurs zakończony jest egzaminem państwowym. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Podczas przeprowadzania egzaminu wykorzystywany jest sprzęt oraz baza nurkowa używane podczas kursu.

Zakwaterowanie i wyżywienie nie jest zawarte w cenie szkolenia.

CENA: 6000 PLN – możliwe dofinansowanie BUR TUTAJ!

Koszt obejmuje:

 • zajęcia teoretyczne i praktyczne,
 • wyposażenie bazy i sprzęt nurkowy,
 • ubezpieczenie NNW.

Cena szkolenia nie uwzględnia:

 • kosztów badań lekarskich,
 • skafandra suchego,
 • kosztów dojazdów,
 • kosztów noclegów i wyżywienia
 • koszt egzaminu,
 • kosztów wydania dokumentów, tj. dyplomu i książeczki nurka.

Planowane terminy:

12.10.2022

Aby zostać nurkiem II klasy należy:

Absolwent, który zaliczy egzamin otrzymuje świadectwo ukończenia kursu nurka II klasy, zaświadczenie o pozytywnym zdaniu egzaminu oraz prawo ubiegania się w Urzędzie Morskim w Gdyni o wydanie książeczki nurka i dyplomu nurka II klasy uprawniający do wykonywania prac podwodnych.

Kurs nurka II klasy składa się z następujących etapów:

 • rejestracja elektroniczna lub telefoniczna na kurs.
 • przesłanie do nas kserokopii potwierdzenia opłaty (zaliczki) za szkolenie.

W dniu rozpoczęcia kursu uczestnik musi mieć ze sobą:

 • dokument tożsamości,
 • oryginał orzeczenia lekarskiego,
 • dyplom nurka III klasy,
 • udokumentowaną dwuletnią praktyką zawodową w charakterze nurka III klasy,
 • skafander nurkowy,
 • bieliznę nurkową (ocieplacz lub dres),
 • ubranie robocze.

Istnieje możliwość zakupu nowego skafandra suchego po bardzo atrakcyjnej cenie.

 

Kurs na nurka II klasy składa się z: 

 • części teoretycznej (50 godzin wykładów),
 • praktycznej (94 godziny ćwiczeń).

Podczas kursu zrealizowane zostaną wszystkie zagadnienia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne wymagane programem nauczania.

Kurs zakończony jest egzaminem państwowym. Egzamin składa się z części teoretycznej.

Koszt kursu: 10 500 PLN

Koszty obejmują:

 • zajęcia teoretyczne i praktyczne,
 • wyposażenie bazy i sprzęt nurkowy,
 • ubezpieczenie NNW,

Cena kursu nie uwzględnia:

 • wyposażenia indywidualnego nurka (skafander suchego, ocieplacz, strój ochronny),
 • kosztów dojazdów,
 • kosztów noclegów i wyżywienia
 • koszt egzaminu,
 • kosztów wydania dokumentów, tj. dyplomu i książeczki nurka.

Planowane terminy:

12.09.2022 – 20.09.2022

CENA: 6 500 PLN – możliwe dofinansowanie BUR TUTAJ!

PŁATNOŚĆ do 15 sierpnia

na konto FROG Sp. z o.o. Bank PEKAO S.A. nr 45 1950 0001 2006 9548 3892 0002 zapisy na adres: biuro@frog.elblag.pl

 

Dyplom kierownika prac podwodnych III klasy może otrzymać osoba, która posiada:

 • wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
 • dyplom nurka III klasy;
 • co najmniej dwuletnią praktykę zawodową w charakterze nurka III klasy (za okres rocznej praktyki zawodowej nurka uznaje się okres co najmniej 100 godzin łącznego przebywania nurka pod powierzchnią wody i w warunkach sztucznie wytworzonego podwyższonego ciśnienia atmosferycznego);
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla kierownika prac podwodnych III klasy.

Czas trwania szkolenia:

 • zajęcia teoretyczne – 50 godz.
 • zajęcia praktyczne – 46 godz.
 • konsultacje i zajęcia uzupełniające – 20 godz.

Absolwent, który zaliczy egzamin otrzymuje świadectwo ukończenia Kursu Kierownika Prac Podwodnych III Klasy, zaświadczenie o pozytywnym zdaniu egzaminu oraz prawo ubiegania się w Urzędzie Morskim w Gdyni o wydanie Dyplomu Kierownika Prac Podwodnych III Klasy uprawniający do kierowania pracami podwodnymi na małych głębokościach.

W dniu rozpoczęcia kursu uczestnik musi mieć ze sobą:

 • dokument tożsamości,
 • dyplom (minimum) Nurka III klasy,
 • potwierdzenia minimum 2-letniej praktyki w wykonywaniu prac podwodnych,
 • świadectwo ukończenia co najmniej szkoły średniej,
 • ubranie robocze.

Przebieg szkolenia:

Podczas kursu zrealizowane zostaną wszystkie zagadnienia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne wymagane programem nauczania.

Zajęcia praktyczne oparte będą na jak najbardziej zbliżonych warunkach do realnego wykonywani prac podwodnych. Będziemy realizować m.in. planowanie, organizowanie i wykonywaniu prac podwodnych przewidzianych programem nauczania w oparciu o wymagany prawem sprzęt do wykonywania prac podwodnych na małych głębokościach (przewodowy i niezależny) oraz Naszą ekipę nurkową. Zajęcia odbywać się będą, przy jednostkach pływających i na obiektach hydrotechnicznych.

Kurs zakończony jest egzaminem państwowym. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Podczas przeprowadzania egzaminu wykorzystywany jest sprzęt, baza nurkowa oraz ekipa nurków wykorzystywana podczas kursu.

Koszt kursu: 6 500 PLN – możliwe dofinansowanie BUR

Koszty nie obejmuje: dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia podczas zajęć teoretycznych i praktycznych.

Dodatkowo w cenę kursu wliczono:

 • ubezpieczenie NNW.

Planowane terminy:

12.10.2022

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest posiadanie przez kandydata:

 • wykształcenie średnie;

 • dyplom nurka II klasy i co najmniej roczną praktykę zawodową w charakterze nurka II klasy lub dyplom kierownika prac podwodnych III klasy i co najmniej trzyletnią praktykę zawodową w charakterze kierownika prac podwodnych III klasy.

 • Za okres rocznej praktyki zawodowej nurka uznaje się okres co najmniej 100 godzin łącznego przebywania nurka pod powierzchnią wody i w warunkach sztucznie wytworzonego podwyższonego ciśnienia atmosferycznego

 • Za okres rocznej praktyki zawodowej kierownika prac podwodnych uznaje się okres co najmniej 150 godzin kierowania pracami podwodnymi.

Czas trwania szkolenia:

 • Zajęcia teoretyczne – 52 godz.
 • Zajęcia praktyczne – 40 godz.
 • Konsultacje i zajęcia uzupełniające – uzależnione od ilości kandydatów i stopnia opanowania materiału.

Absolwent, który zaliczy egzamin otrzymuje świadectwo ukończenia Kursu Kierownika Prac Podwodnych II Klasy, zaświadczenie o pozytywnym zdaniu egzaminu oraz prawo ubiegania się w Urzędzie Morskim w Gdyni o wydanie Dyplomu Kierownika Prac Podwodnych II Klasy uprawniający do kierowania pracami podwodnymi na małych głębokościach.

Aby zapisać się na kurs należy:

 • Dokonać rejestracji telefonicznej lub elektronicznej za pośrednictwem naszej strony,
 • Przesłanie do Nas kserokopii opłaty (zaliczki) za szkolenie.

W dniu rozpoczęcia kursu uczestnik musi mieć ze sobą:

 • Dokument tożsamości,
 • Dyplom (minimum) Nurka II klasy,
 • Potwierdzenie rocznej praktykę zawodową w charakterze nurka II klasy lub dyplom kierownika prac podwodnych III klasy i co najmniej trzyletnią praktykę zawodową w charakterze kierownika prac podwodnych III klasy
 • Świadectwo ukończenia co najmniej szkoły średniej,
 • Ubranie robocze.

Przebieg szkolenia:

Podczas kursu zrealizowane zostaną wszystkie zagadnienia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne wymagane programem nauczania.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w naszej Sali wykładowej wyposażonej w nowoczesny sprzęt audiowizualny.

Zajęcia praktyczne oparte będą na jak najbardziej zbliżonych warunkach do realnego wykonywani prac podwodnych. Będziemy realizować m.in. planowanie, organizowanie i wykonywaniu prac podwodnych przewidzianych programem nauczania w oparciu o wymagany prawem sprzęt do wykonywania prac podwodnych na średnich głębokościach (przewodowy i niezależny) oraz naszą ekipę nurkową.

Kurs zakończony jest egzaminem państwowym. Egzamin składa się z części teoretycznej.

Koszt kursu: 9 000 PLN

Koszt nie obejmuje: dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia podczas zajęć teoretycznych i praktycznych.

W cenę kursu wliczono:

 • ubezpieczenie NNW.

Szkolenie uzupełniające różnice programowe dla nurków posiadających kwalifikacje z MSWiA prowadzone jest zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. 2003 nr. 199 poz. 1936) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 07 sierpnia 2015 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania prac podwodnych, które uzyskały uprawnienia w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Zakres szkolenia

Kurs obejmować będzie szkolenie na poziomie kwalifikacji nurka III klasy.

Wymagania wstępne

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu nurka jest posiadanie przez kandydata:

 • dyplomu nurka MSWiA,
 • orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania prac podwodnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2007 r. w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych (Dz. U. 2007 nr. 199 poz. 1440) wraz z późniejszymi zmianami,
 • wykazu różnic programowych do uzupełnienia wydanego przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni na wniosek zainteresowanego.

Czas trwania szkolenia

Łączna liczba godzin szkolenia uzależniona jest od Wykazu różnic programowych do uzupełnienia.

Koszt kursu będzie ustalony i podany przed rozpoczęciem kursu, koszty nie będą obejmować dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia podczas zajęć teoretycznych i praktycznych.

Dodatkowo w cenę kursu wliczono:

 • ubezpieczenie NNW.

Zakres szkolenia

Kurs obejmować będzie szkolenie na poziomie kwalifikacji nurka III, II i I klasy.

Wymagania wstępne

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu nurka jest posiadanie przez kandydata:

 • dyplomu nurka;
 • udokumentowaną co najmniej 250-godzinną praktykę w zakresie wykonywania prac podwodnych, uzyskaną w okresie 5 lat od dnia wydania dyplomu;
 • orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania prac podwodnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2007 r. w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych (Dz. U. 2007 nr. 199 poz. 1440) wraz z późniejszymi zmianami.

Czas trwania szkolenia

Łączna liczba godzin szkolenia wynosi 8. W tym:

 • zajęcia teoretyczne – 6
 • zajęcia praktyczne – 2

Koszt kursu będzie ustalony i podany przed rozpoczęciem kursu, koszty nie będą obejmować dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia podczas zajęć teoretycznych i praktycznych.

Dodatkowo w cenę kursu wliczono:

 • ubezpieczenie NNW.

Zakres szkolenia

Kurs obejmować będzie szkolenie na poziomie kwalifikacji nurka III klasy.

Wymagania wstępne

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu nurka jest posiadanie przez kandydata:

 • dyplomu nurka;
 • udokumentowaną praktykę w zakresie wykonywania prac podwodnych, uzyskaną od dnia wydania ostatniego dyplomu nurka;
 • orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania prac podwodnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2007 r. w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych (Dz. U. 2007 nr. 199 poz. 1440) wraz z późniejszymi zmianami.

Czas trwania szkolenia

Łączna liczba godzin szkolenia wynosi 50. W tym:

 • zajęcia teoretyczne – 20
 • zajęcia praktyczne – 30

Koszt kursu będzie ustalony i podany przed rozpoczęciem kursu, koszty nie będą obejmować dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia podczas zajęć teoretycznych i praktycznych.

Dodatkowo w cenę kursu wliczono:

 • ubezpieczenie NNW.

Ośrodek Szkolenia Nurków Zawodowych FROG prowadzi kursy zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych. Szkolenie nurków-spawaczy organizowane jest według PN-EN ISO 15618-1:2016: Egzamin kwalifikacyjny spawaczy w zakresie spawania podwodnego. Część 1: Spawacze-nurkowie spawający na mokro w warunkach hiperbarycznych.

Aby zostać nurkiem-spawaczem należy:

 • mieć ukończone 18 lat;
 • posiadać co najmniej dyplom nurka III klasy;
 • posiadać ważne świadectwo zdrowia;
 • zaliczyć z wynikiem pozytywnym egzamin praktyczny przed Egzaminatorem z Towarzystwa Klasyfikacyjnego według PN-EN ISO 15618-1:2002;
 • Absolwent, który zaliczy egzamin otrzymuje międzynarodowy Certyfikat Spawacza Podwodnego.

Kurs nurka-spawacza składa się z następujących etapów:

 • rejestracja elektroniczna lub telefoniczna na kurs.
 • przesłanie do nas kserokopii Orzeczenia Lekarskiego, dyplomu nurka i potwierdzenia opłaty (zaliczki) za szkolenie.

W dniu rozpoczęcia kursu uczestnik musi mieć ze sobą:

 • dokument tożsamości,
 • oryginał orzeczenia lekarskiego,
 • oryginał dyplomu nurka,
 • skafander nurkowy,
 • bieliznę nurkową (ocieplacz lub dres),
 • ubranie robocze.

Istnieje możliwość zakupu nowego skafandra suchego po bardzo atrakcyjnej cenie w dniu rozpoczęcia szkolenie.

Kurs na nurka-spawacza składa się z:

 • części teoretycznej,
 • praktycznej,
 • egzamin kwalifikacyjnego przez inspektora DNV GL (8 godzin).

Podczas kursu zrealizowane zostaną wszystkie zagadnienia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne wymagane programem nauczania.

Kurs zakończony jest praktycznym egzaminem kwalifikacyjnym. Podczas przeprowadzania egzaminu wykorzystywany jest sprzęt oraz baza nurkowa używane podczas kursu.

Koszt kursu uzależniony jest od liczby słuchaczy i obejmuje:

 • zajęcia teoretyczne i praktyczne,
 • wyposażenie bazy i sprzęt nurkowy,
 • ubezpieczenie NNW.

Cena kursu nie uwzględnia:

 • kosztów badań lekarskich,
 • skafandra suchego,
 • kosztów dojazdów,
 • kosztów noclegów i wyżywienia
 • koszt egzaminu kwalifikacyjnego.

KURS OPERATORA SYSTEMÓW NURKOWYCH

TERMIN: 17-31 stycznia 2022r.
CENA: 6500 PLN
ZALICZKA: do 11 stycznia 2022r na konto FROG Sp. z o.o. Bank PEKAO S.A. nr konta 45 1950 0001 2006 9548 3892 0002

ZAPISY NA E-MAIL BIURO@FROG.ELBLAG.PL

INFO: 608480870

 

Planowany termin kolejnego kursu:

 1. 28.11.2022-12.12.2022

 

Aby zostać operatorem systemów nurkowych należy:

 • ukończyć kurs operatorów systemów nurkowych;
 • zaliczyć z wynikiem pozytywnym egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną dla Nurków Urzędu Morskiego w Gdyni.

Absolwent, który zaliczy egzamin otrzymuje świadectwo ukończenia kursu operatorów systemów nurkowych, zaświadczenie o pozytywnym zdaniu egzaminu oraz prawo ubiegania się w Urzędzie Morskim w Gdyni o wydanie świadectwa operatora systemów nurkowych uprawniający do obsługi urządzeń bazy prac podwodnych w pracach głębinowych i długotrwałych.

Kurs operatorów systemów nurkowych składa się z następujących etapów:

 • rejestracja elektroniczna lub telefoniczna na kurs,
 • potwierdzenia opłaty (zaliczki) za szkolenie.

W dniu rozpoczęcia kursu uczestnik musi mieć ze sobą:

 • dokument tożsamości,
 • ważne uprawnienia do napełniania zbiorników przenośnych pod ciśnieniem oraz uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV,
 • środki na opłatę reszty kursu,
 • ubranie robocze.

Kurs operatorów systemów nurkowych składa się minimum z:

 • części teoretycznej (89 godzin wykładów),
 • części praktycznej (61 godziny ćwiczeń).

Podczas kursu zrealizowane zostaną wszystkie zagadnienia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne wymagane programem nauczania oraz zajęcia dodatkowe. Kurs zakończony jest egzaminem państwowym.

Koszt kursu: 6 500 PLN

Koszt obejmuje:

 • zajęcia teoretyczne i praktyczne,
 • wyposażenie bazy i sprzęt nurkowy,
 • ubezpieczenie NNW.

Cena kursu nie uwzględnia kosztów:

 • egzaminu,
 • dojazdów,
 • noclegów i wyżywienia,
 • wydania dokumentów, tj. świadectwa operatora systemów nurkowych.

ZAPISZ SIĘ NA KURS

  Imię i nazwisko
  E-mail
  Temat
  Wiadomość

  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  Administratorem Państwa danych osobowych jest FROG Sp. o.o. z siedzibą w 82-300 Elbląg, ul. Stanisława Sulimy 1/226.

  Mogą się Państwo z nim kontaktować w następujący sposób:
  a) mailowo: biuro@frog.elblag.pl
  b) telefonicznie: 530 778 137,
  c) listownie: 82-300 Elbląg, ul. Stanisława Sulimy 1/226

  Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 206/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

  Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • realizacji usług prac podwodnych – art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679
  • realizacji szkoleń w zakresie nurkowania – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679
  • realizacji marketingu usług FROG Sp. z o.o. – art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679
  • realizacji prawnie uzasadnionego interesu FROG Sp. z o.o. polegającego na ewentualnym dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679
  • wypełniania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679

  Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane do następujących podmiotów:  osobom upoważnionym przez ADO, Urzędowi Morskiemu, operatorom pocztowym i kurierom, firmie księgowej i kancelarii prawnej obsługującej FROG Sp. z o.o., firmom dostarczającym oprogramowanie elektroniczne do realizacji usług, firmie obsługującej stronę internetową oraz pocztę elektroniczną, uprawnionym organom państwowym i publicznym, bankom.

  Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat po rozwiązaniu umowy na świadczenie usług. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń. W zakresie, w jakim dane będą przetwarzane w celu kierowania informacji o szkoleniach z zakresu nurkowania oraz informacji marketingowych dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

  Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
  a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  c) prawo do usunięcia danych osobowych;
  d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO;

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy lub usługi na rzecz klienta. W przypadku niepodania przez klienta danych osobowych FROG Sp. z o.o. nie będzie mógł świadczyć usług Klientowi.

  Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

  Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW zostały określone w naszej Polityce Prywatności

  Zapisanie się na szkolenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych na w/w zasadach. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego, a zapisanie się na kurs nie jest równoznaczne z przyjęciem na szkolenie.

  ZAPISZ SIĘ NA KURS NURKA III KLASY!

  TERMIN: 05 wrzesień -01 pażdziernik 2022 CENA: 6000 PLN zapisy na adres: biuro@frog.elblag.pl