Szkolenia nurków zawodowych

KURS NURKA III KLASY ‼️ 9 października ‼️

zajęcia online 9-15 X
zajęcia teoretyczno-praktyczne 16 – 20 X
zajęcia praktyczne 21X – 3 XI
promocyjna cena 6000 PLN
zapisy na biuro@frog.elblag.pl
ZALICZKA 2500 PLN PŁATNA do 25 września ‼️
na konto: Bank PEKAO S.A. nr konta 45 1950 0001 2006 9548 3892 0002

 

Ośrodek Szkolenia Nurków Zawodowych FROG prowadzi kursy zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 612), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania prac podwodnych (Dz. U. 2010. nr. 126 poz. 856) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania prac podwodnych (Dz.U. 2015 poz. 1535).

Wysoka jakość oferowanych szkoleń została potwierdzona certyfikatem IDSA – Międzynarodowego Stowarzyszenia Ośrodków Szkoleniowych dla Nurków Zawodowych, tórego jesteśmy członkiem

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy do zapoznania się  z naszą ofertą.

CERTYFIKAT IDSA
O BADANIACH LEKARSKICH
LISTA LEKARZY DLA NURKÓW
LISTA BADAŃ

Ekipa w trakcie szkolenia nurków

Szkolenia nurków - certyfikaty ISOkurs nurka międzynarodowy certyfikat

CENA: 6 000 PLN – możliwe dofinansowanie BUR TUTAJ!

Dyplom kierownika prac podwodnych III klasy może otrzymać osoba, która posiada:
 • wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
 • dyplom nurka III klasy;
 • co najmniej dwuletnią praktykę zawodową w charakterze nurka III klasy (za okres rocznej praktyki zawodowej nurka uznaje się okres co najmniej 100 godzin łącznego przebywania nurka pod powierzchnią wody i w warunkach sztucznie wytworzonego podwyższonego ciśnienia atmosferycznego);
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla kierownika prac podwodnych III klasy.
Czas trwania szkolenia:
 • zajęcia teoretyczne – 50 godz.
 • zajęcia praktyczne – 46 godz.
 • konsultacje i zajęcia uzupełniające – 20 godz.
W rezultacie zaliczenia egzaminów absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia Kursu Kierownika Prac Podwodnych III Klasy, zaświadczenie o pozytywnym zdaniu egzaminu oraz prawo ubiegania się w Urzędzie Morskim w Gdyni o wydanie Dyplomu Kierownika Prac Podwodnych III Klasy uprawniający do kierowania pracami podwodnymi na małych głębokościach.

W dniu rozpoczęcia kursu uczestnik musi mieć ze sobą:

 • dokument tożsamości,
 • dyplom (minimum) Nurka III klasy,
 • potwierdzenia minimum 2-letniej praktyki w wykonywaniu prac podwodnych,
 • świadectwo ukończenia co najmniej szkoły średniej,
 • ubranie robocze.

Przebieg szkolenia:

Podczas kursu zrealizowane zostaną wszystkie zagadnienia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne wymagane programem nauczania.
Zajęcia praktyczne oparte będą na jak najbardziej zbliżonych warunkach do realnego wykonywani prac podwodnych. W związku z tym będziemy realizować m.in. planowanie, organizowanie i wykonywaniu prac podwodnych przewidzianych programem nauczania w oparciu o wymagany prawem sprzęt do wykonywania prac podwodnych na małych głębokościach (przewodowy i niezależny) oraz Naszą ekipę nurkową. Zajęcia odbywać się będą, przy jednostkach pływających i na obiektach hydrotechnicznych.

Kurs zakończony jest egzaminem państwowym. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej, dlatego podczas przeprowadzania egzaminu wykorzystywany jest sprzęt, baza nurkowa oraz ekipa nurków wykorzystywana podczas kursu.

Koszty nie obejmuje: dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia podczas zajęć teoretycznych i praktycznych.

Dodatkowo w cenę kursu wliczono:

 • ubezpieczenie NNW.
KURS NURKA III KLASY 9 października zajęcia online 9-15 X zajęcia teoretyczno-praktyczne 16 - 20 X zajęcia praktyczne 21X - 3 XI promocyjna cena 6000 PLN zapisy na biuro@frog.elblag.pl ZALICZKA 2500 PLN PŁATNA do 25 września na konto: Bank PEKAO S.A. nr konta 45 1950 0001 2006 9548 3892 0002 W dniu rozpoczęcia kursu uczestnik musi mieć ze sobą:
 • dokument tożsamości,
 • oryginał orzeczenia lekarskiego,
 • skafander nurkowy,
 • bieliznę nurkową (ocieplacz lub dres),
 • ubranie robocze.

Kurs na nurka III stopnia składa się z: 

 • części teoretycznej (95 godzin wykładów),
 • praktycznej (123 godziny ćwiczeń).

Podczas kursu zrealizowane zostaną wszystkie zagadnienia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne wymagane programem nauczania.

Kurs zakończony jest egzaminem państwowym. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. W związku z tym w trakcie przeprowadzania egzaminu wykorzystywany jest sprzęt oraz baza nurkowa używane podczas kursu.

Zakwaterowanie i wyżywienie nie jest zawarte w cenie szkolenia.

Koszt obejmuje:
 • zajęcia teoretyczne i praktyczne,
 • wyposażenie bazy i sprzęt nurkowy,
 • ubezpieczenie NNW.
Cena szkolenia nie uwzględnia:
 • kosztów badań lekarskich,
 • skafandra suchego,
 • kosztów dojazdów,
 • kosztów noclegów i wyżywienia
 • koszt egzaminu,
 • kosztów wydania dokumentów, tj. dyplomu i książeczki nurka.
Aby zostać nurkiem II klasy należy:

W rezultacie zaliczenia wewnętrznych egzaminów absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia kursu nurka II klasy. Świadectwo jest załącznikiem do wniosku o przeprowadzenie egzaminu przez Komisję Kwalifikacyjna Nurków Zawodowych przy Urzędzie Morskim w Gdyni. Po zdanym egzaminie nurek składa wniosek o wydanie książeczki nurka i dyplomu nurka II klasy uprawniający do wykonywania prac podwodnych.

Kurs nurka II klasy składa się z następujących etapów:

 • rejestracja elektroniczna lub telefoniczna na kurs.
 • przesłanie do nas kserokopii potwierdzenia opłaty (zaliczki) za szkolenie.
W dniu rozpoczęcia kursu uczestnik musi mieć ze sobą:
 • dokument tożsamości,
 • oryginał orzeczenia lekarskiego,
 • dyplom nurka III klasy,
 • udokumentowaną dwuletnią praktyką zawodową w charakterze nurka III klasy,
 • skafander nurkowy,
 • bieliznę nurkową (ocieplacz lub dres),
 • ubranie robocze.
Istnieje możliwość zakupu nowego skafandra suchego po bardzo atrakcyjnej cenie.

Kurs na nurka II klasy składa się z: 

 • części teoretycznej (50 godzin wykładów),
 • praktycznej (94 godziny ćwiczeń).
Podczas kursu zrealizowane zostaną wszystkie zagadnienia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne wymagane programem nauczania. Kurs zakończony jest egzaminem państwowym. Egzamin składa się z części teoretycznej. Koszt kursu: 10 500 PLN Koszty obejmują:
 • zajęcia teoretyczne i praktyczne,
 • wyposażenie bazy i sprzęt nurkowy,
 • ubezpieczenie NNW,
Cena kursu nie uwzględnia:
 • wyposażenia indywidualnego nurka (skafander suchego, ocieplacz, strój ochronny),
 • kosztów dojazdów,
 • kosztów noclegów i wyżywienia
 • koszt egzaminu,
 • kosztów wydania dokumentów, tj. dyplomu i książeczki nurka.

Dlaczego warto skorzystać z profesjonalnych szkoleń:

Ponieważ dają gwarancję realnego podniesienia kwalifikacji zawodowych. Ponieważ pozwalają zdobyć nowe uprawnienia.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest posiadanie przez kandydata:
 • wykształcenie średnie;

 • dyplom nurka II klasy i co najmniej roczną praktykę zawodową w charakterze nurka II klasy lub dyplom kierownika prac podwodnych III klasy i co najmniej trzyletnią praktykę zawodową w charakterze kierownika prac podwodnych III klasy.

 • Za okres rocznej praktyki zawodowej nurka uznaje się okres co najmniej 100 godzin łącznego przebywania nurka pod powierzchnią wody i w warunkach sztucznie wytworzonego podwyższonego ciśnienia atmosferycznego

 • Za okres rocznej praktyki zawodowej kierownika prac podwodnych uznaje się okres co najmniej 150 godzin kierowania pracami podwodnymi.

Czas trwania szkolenia:

 • Zajęcia teoretyczne – 52 godz.
 • Zajęcia praktyczne – 40 godz.
 • Konsultacje i zajęcia uzupełniające – uzależnione od ilości kandydatów i stopnia opanowania materiału.

Aby zapisać się na kurs należy:

 • Zapisać się na kurs za pomocą formularza niżej na tej stronie,
 • Przesłać do Nas kserokopię opłaty (zaliczki) za szkolenie.
W dniu rozpoczęcia kursu uczestnik musi mieć ze sobą:
 • Dokument tożsamości,
 • Dyplom (minimum) Nurka II klasy,
 • Potwierdzenie rocznej praktykę zawodową w charakterze nurka II klasy lub dyplom kierownika prac podwodnych III klasy i co najmniej trzyletnią praktykę zawodową w charakterze kierownika prac podwodnych III klasy
 • Świadectwo ukończenia co najmniej szkoły średniej,
 • Ubranie robocze.

Przebieg szkolenia:

Podczas kursu zrealizowane zostaną wszystkie zagadnienia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne wymagane programem nauczania.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w naszej Sali wykładowej wyposażonej w nowoczesny sprzęt audiowizualny.

Zajęcia praktyczne oparte będą na jak najbardziej zbliżonych warunkach do realnego wykonywani prac podwodnych. W związku z tym będziemy realizować m.in. planowanie, organizowanie i wykonywaniu prac podwodnych przewidzianych programem nauczania w oparciu o wymagany prawem sprzęt do wykonywania prac podwodnych na średnich głębokościach (przewodowy i niezależny) oraz naszą ekipę nurkową.

Kurs zakończony jest egzaminem państwowym. Egzamin składa się z części teoretycznej.

Koszt kursu: 9 000 PLN

Koszt nie obejmuje: dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia podczas zajęć teoretycznych i praktycznych.

W cenę kursu wliczono:
 • ubezpieczenie NNW.

W rezultacie ukończenia kursu i zaliczenia wewnętrznych egzaminów absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia kursu. Świadectwo jest załącznikiem do wniosku o przeprowadzenie egzaminu przez Komisję Kwalifikacyjna Nurków Zawodowych przy Urzędzie Morskim w Gdyni.

Dlaczego warto skorzystać z profesjonalnych szkoleń:

Ponieważ dają gwarancję realnego podniesienia kwalifikacji zawodowych. Ponieważ pozwalają zdobyć nowe uprawnienia.

Zakres szkolenia

Szkolenie uzupełniające różnice programowe dla nurków posiadających kwalifikacje z MSWiA prowadzone jest zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. 2003 nr. 199 poz. 1936) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 07 sierpnia 2015 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania prac podwodnych, które uzyskały uprawnienia w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Kurs obejmować będzie szkolenie na poziomie kwalifikacji nurka III klasy.

Wymagania wstępne

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu nurka jest posiadanie przez kandydata:

 • dyplomu nurka MSWiA,
 • orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania prac podwodnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2007 r. w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych (Dz. U. 2007 nr. 199 poz. 1440) wraz z późniejszymi zmianami,
 • wykazu różnic programowych do uzupełnienia wydanego przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni na wniosek zainteresowanego.

Czas trwania szkolenia

Łączna liczba godzin szkolenia uzależniona jest od Wykazu różnic programowych do uzupełnienia.

W związku z tym koszt kursu będzie ustalony i podany przed rozpoczęciem kursu, koszty nie będą obejmować dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia podczas zajęć teoretycznych i praktycznych.

Dodatkowo w cenę kursu wliczono:

 • ubezpieczenie NNW.

Dlatego warto skorzystać z profesjonalnych szkoleń:

Ponieważ dają gwarancję realnego podniesienia kwalifikacji zawodowych. Ponieważ pozwalają zdobyć nowe uprawnienia.

Zakres szkolenia

Kurs obejmować będzie szkolenie na poziomie kwalifikacji nurka III, II i I klasy.

Wymagania wstępne

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu nurka jest posiadanie przez kandydata:

 • dyplomu nurka;
 • udokumentowaną co najmniej 250-godzinną praktykę w zakresie wykonywania prac podwodnych, uzyskaną w okresie 5 lat od dnia wydania dyplomu;
 • orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania prac podwodnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2007 r. w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych (Dz. U. 2007 nr. 199 poz. 1440) wraz z późniejszymi zmianami.

Czas trwania szkolenia

Łączna liczba godzin szkolenia wynosi 8. W tym:

 • zajęcia teoretyczne – 6
 • zajęcia praktyczne – 2

Koszt kursu będzie ustalony i podany przed rozpoczęciem kursu, koszty nie będą obejmować dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia podczas zajęć teoretycznych i praktycznych.

Dodatkowo w cenę kursu wliczono:

 • ubezpieczenie NNW.

Zakres szkolenia

Kurs obejmować będzie szkolenie na poziomie kwalifikacji nurka III klasy.

Wymagania wstępne

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu nurka jest posiadanie przez kandydata:
 • dyplomu nurka;
 • udokumentowaną praktykę w zakresie wykonywania prac podwodnych, uzyskaną od dnia wydania ostatniego dyplomu nurka;
 • orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania prac podwodnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2007 r. w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych (Dz. U. 2007 nr. 199 poz. 1440) wraz z późniejszymi zmianami.

Czas trwania szkolenia

Łączna liczba godzin szkolenia wynosi 50. W tym:
 • zajęcia teoretyczne – 20
 • zajęcia praktyczne – 30
Koszt kursu będzie ustalony i podany przed rozpoczęciem kursu, koszty nie będą obejmować dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia podczas zajęć teoretycznych i praktycznych.

Dodatkowo w cenę kursu wliczono:
 • ubezpieczenie NNW.
Ośrodek Szkolenia Nurków Zawodowych FROG prowadzi kursy zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych. Szkolenie nurków-spawaczy organizowane jest według PN-EN ISO 15618-1:2016: Egzamin kwalifikacyjny spawaczy w zakresie spawania podwodnego. Część 1: Spawacze-nurkowie spawający na mokro w warunkach hiperbarycznych.

Aby zostać nurkiem-spawaczem należy:

 • mieć ukończone 18 lat;
 • posiadać co najmniej dyplom nurka III klasy;
 • posiadać ważne świadectwo zdrowia;
 • zaliczyć z wynikiem pozytywnym egzamin praktyczny przed Egzaminatorem z Towarzystwa Klasyfikacyjnego według PN-EN ISO 15618-1:2002;
 • Absolwent, który zaliczy egzamin otrzymuje międzynarodowy Certyfikat Spawacza Podwodnego.

Kurs nurka-spawacza składa się z następujących etapów:

 • rejestracja elektroniczna lub telefoniczna na kurs.
 • przesłanie do nas kserokopii Orzeczenia Lekarskiego, dyplomu nurka i potwierdzenia opłaty (zaliczki) za szkolenie.
W dniu rozpoczęcia kursu uczestnik musi mieć ze sobą:
 • dokument tożsamości,
 • oryginał orzeczenia lekarskiego,
 • oryginał dyplomu nurka,
 • skafander nurkowy,
 • bieliznę nurkową (ocieplacz lub dres),
 • ubranie robocze.
Istnieje możliwość zakupu nowego skafandra suchego po bardzo atrakcyjnej cenie w dniu rozpoczęcia szkolenie.

Kurs na nurka-spawacza składa się z:

 • części teoretycznej,
 • praktycznej,
 • egzamin kwalifikacyjnego przez inspektora DNV GL (8 godzin).

Podczas kursu zrealizowane zostaną wszystkie zagadnienia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne wymagane programem nauczania.

Kurs zakończony jest praktycznym egzaminem kwalifikacyjnym. Dlatego też podczas przeprowadzania egzaminu wykorzystywany jest sprzęt oraz baza nurkowa używane podczas kursu.

Koszt kursu uzależniony jest od liczby słuchaczy i obejmuje:
 • zajęcia teoretyczne i praktyczne,
 • wyposażenie bazy i sprzęt nurkowy,
 • ubezpieczenie NNW.
Cena kursu nie uwzględnia:
 • kosztów badań lekarskich,
 • skafandra suchego,
 • kosztów dojazdów,
 • kosztów noclegów i wyżywienia
 • koszt egzaminu kwalifikacyjnego.

KURS OPERATORA SYSTEMÓW NURKOWYCH

CENA: 6500 PLN

Aby zostać operatorem systemów nurkowych należy:

 • ukończyć kurs operatorów systemów nurkowych;
 • zaliczyć z wynikiem pozytywnym egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną dla Nurków Urzędu Morskiego w Gdyni.

W rezultacie ukończonego szkolenia i zaliczenia wewnetrznych egzaminów absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia kursu operatorów systemów nurkowych. Świadectwo dołacza do wniosku o egzamin organizowany przez  Urząd Morski w Gdyni o wydanie dyplomu operatora systemów nurkowych uprawniający do obsługi urządzeń bazy prac podwodnych w pracach głębinowych i długotrwałych.

Kurs operatorów systemów nurkowych składa się z następujących etapów:
 • rejestracja elektroniczna lub telefoniczna na kurs,
 • potwierdzenia opłaty (zaliczki) za szkolenie.

W dniu rozpoczęcia kursu uczestnik musi mieć ze sobą:

 • dokument tożsamości,
 • ważne uprawnienia do napełniania zbiorników przenośnych pod ciśnieniem oraz uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV,
 • środki na opłatę reszty kursu,
 • ubranie robocze.
Kurs operatorów systemów nurkowych składa się minimum z:
 • części teoretycznej (89 godzin wykładów),
 • części praktycznej (61 godziny ćwiczeń).
Podczas kursu zrealizowane zostaną wszystkie zagadnienia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne wymagane programem nauczania oraz zajęcia dodatkowe. Kurs zakończony jest egzaminem państwowym.

Koszt kursu: 6 500 PLN

Koszt obejmuje:
 • zajęcia teoretyczne i praktyczne,
 • wyposażenie bazy i sprzęt nurkowy,
 • ubezpieczenie NNW.
Cena kursu nie uwzględnia kosztów:
 • egzaminu,
 • dojazdów,
 • noclegów i wyżywienia,
 • wydania dokumentów, tj. świadectwa operatora systemów nurkowych.

ZAPISZ SIĘ NA KURS / SZKOLENIA NURKÓW ZAWODOWYCH

  Imię i nazwisko

  E-mail

  Temat

  Wiadomość

  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Administratorem Państwa danych osobowych jest FROG Sp. o.o. z siedzibą w 82-300 Elbląg, ul. Stanisława Sulimy 1/226. Mogą się Państwo z nim kontaktować w następujący sposób: a) mailowo: biuro@frog.elblag.pl b) telefonicznie: 530 778 137, c) listownie: 82-300 Elbląg, ul. Stanisława Sulimy 1/226 Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 206/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • realizacji usług prac podwodnych – art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679
  • realizacji szkoleń w zakresie nurkowania – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679
  • realizacji marketingu usług FROG Sp. z o.o. – art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679
  • realizacji prawnie uzasadnionego interesu FROG Sp. z o.o. polegającego na ewentualnym dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679
  • wypełniania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679
  Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane do następujących podmiotów:  osobom upoważnionym przez ADO, Urzędowi Morskiemu, operatorom pocztowym i kurierom, firmie księgowej i kancelarii prawnej obsługującej FROG Sp. z o.o., firmom dostarczającym oprogramowanie elektroniczne do realizacji usług, firmie obsługującej stronę internetową oraz pocztę elektroniczną, uprawnionym organom państwowym i publicznym, bankom. Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat po rozwiązaniu umowy na świadczenie usług. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń. W zakresie, w jakim dane będą przetwarzane w celu kierowania informacji o szkoleniach z zakresu nurkowania oraz informacji marketingowych dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO; Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy lub usługi na rzecz klienta. W przypadku niepodania przez klienta danych osobowych FROG Sp. z o.o. nie będzie mógł świadczyć usług Klientowi. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW zostały określone w naszej Polityce Prywatności Zapisanie się na szkolenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych na w/w zasadach. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego, a zapisanie się na kurs nie jest równoznaczne z przyjęciem na szkolenie.

  ZAPISZ SIĘ NA KURS NURKA III KLASY!

  TERMIN: 9 września 2023 PROMOCYJNA CENA: 6000 PLN zapisy na adres: biuro@frog.elblag.pl
  error: Content is protected !!