Baza wiedzy - FAQ

Komora dekompresyjna – budowa oraz zastosowanie

Komora dekompresyjna (czasami nazywana także komorą rekompresyjną) to zbiornik ciśnieniowy o konstrukcji i wyposażeniu umożliwiających prowadzenie pod opieką lekarza kompresji i dekompresji nurków. Innymi słowami to specjalistyczna konstrukcja składająca się ze szczelnego, odpornego na różnicę ciśnień zbiornika lub zbiorników, magazynu przeznaczonych do przechowywania sprężonego gazu, zestawu sprężarek, a także zestawu przyrządów kontrolo-pomiarowych wraz z systemem łączności. Do czego wykorzystywane są komory dekompresyjne Podstawowym zadaniem komory dekompresyjnej z technicznego […]

Nurek spawacz – jak wygląda praca spawacza podwodnego?

Praca nurka spawacza (spawacza podwodnego) pod wieloma względami nie odbiega znacząco od pracy wykonywanej przez spawaczy na lądzie. Zakres prac obejmuje w większości zadania związane z budowaniem infrastruktury hydrotechnicznej lub jednostek pływających oraz usuwaniem uszkodzeń na niej powstałych. Zatwierdzoną przez Towarzystwa Kwalifikacyjne metodą spawania podwodnego stosowaną współcześnie jest metoda spawania elektrodami otulonymi (MMA, 111). Przed przystąpieniem do pracy pod powierzchnią wody nurek spawacz zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się […]

Nurek spawacz – wymagania, niezbędne kwalifikacje oraz uprawnienia

Nurek spawacz to zawód wymagający od jego wykonawcy takich cech jak wytrwałość, cierpliwość,  precyzja, wysoka sprawność fizyczna oraz odporność psychiczna. Niezbędne jest także przejście szeregu odpowiednich szkoleń oraz zdobycie uprawnień zarówno w zakresie spawania jak i samego nurkowania. Zgodnie z Ustawą o wykonywaniu prac podwodnych, zarówno prace w zakresie spawania jak i cięcia metali pod powierzchnią wody uznane są za prace szczególnie niebezpieczne. Wszystko to przekłada się na konieczność […]

Hydrotechnika – definicja, zastosowanie

Hydrotechnika to wyodrębniona dziedzina nauki i techniki skupiająca się na możliwościach wykorzystania zasobów wodnych (m.in. wody gruntowe, jeziora, rzeki, morza, oceany) w celach związanych z szeroko rozumianą gospodarką wodną (transport, energetyka, budownictwo), a także ochrony przed powodziami. W kontekście prac nurkowych w projektach hydrotechnicznych wyróżnia się m.in.: – betonowanie pod wodą (betonowanie podwodne), – spawanie podwodne, – prace konserwacyjne oraz naprawcze instalacji podwodnych, – prace w oczyszczalniach ścieków, […]

Betonowanie podwodne – podstawowe metody stawiania fundamentów

Prace określane jako betonowanie pod wodą wymagają wykwalifikowanej kadry płetwonurków – hydrotechników oraz specjalistycznego sprzętu. Rozróżnia się trzy podstawowe metody stawiania fundamentów podwodnych: a) betonowanie podwodne ciśnieniowe – metoda ta polega na dostarczeniu betonowej mieszanki do celu za pomocą znajdującego się pod ciśnieniem rurociągu. b) betonowanie podwodne w workach – metoda ta polega na umieszczeniu uprzednio przygotowanej masy betonowej w workach za pomocą specjalistycznego sprzętu […]

Usługi podwodne – jakie rodzaje prac podwodnych obejmują?

Na szeroko rozumiane usługi podwodne składa się szereg działań – prac, wykonywanych przez wykwalifikowanych nurków pod powierzchnią wody. Do najważniejszych z nich można zaliczyć m.in.: – przeglądy, czyszczenie oraz naprawy podwodnych części kadłuba oraz mechanizmów jednostek pływających, – betonowanie podwodne, – spawanie oraz cięcie podwodne, – prace wydobywcze oraz poszukiwawcze, – układanie rurociągów oraz kabli, a także przeglądy techniczne, – prace związane z przebudową oraz wzmacnianiem nabrzeży, – […]

Szczególnie niebezpieczne prace podwodne

Definicja klasyfikująca prace podwodne jako szczególnie niebezpieczne została określoną w ustawie z dnia 17 października 2003 roku o wykonywaniu prac podwodnych. Rozdział pierwszy, artykuł drugi powyższej ustawy jako prace podwodne szczególnie niebezpieczne określa czynności wykonywane pod powierzchnią wody: z zastosowaniem wszelkiego rodzaju materiałów wybuchowych lub pirotechnicznych, polegające na cięciu lub spawaniu metali z zastosowaniem wszelkich urządzeń hydraulicznych oraz pneumatycznych związane ze skażeniem substancjami i mieszaninami […]

Prace podwodne wykonywane w trudnych warunkach

Kryteria na podstawie których zalicza się prace podwodne do kategorii wykonywanych w tzw. warunkach trudnych definiuje ustawa z dnia 17 października 2003 roku o wykonywaniu prac podwodnych. Zgodnie z rozdziałem pierwszym, artykuł drugi powyższej ustawy jako prace podwodne wykonywane w warunkach trudnych określa się czynności wykonywane pod powierzchnią wody: w nocy, przy temperaturze wody poniżej 4°C, przy temperaturze powietrza poniżej 4°C, przy temperaturze wody przekraczającej […]

Długotrwałe prace podwodne

Pojęcie długotrwałych prac podwodnych została definiuje ustawa z dnia 17 października 2003 roku o wykonywaniu prac podwodnych. Zgodnie z rozdziałem pierwszym, artykuł drugi ustawy jako długotrwałe prace podwodne należy rozumieć prace których całkowity czas trwania jest dłuższy niż 8 godzin. Długotrwałe prace podwodne charakteryzuje jednorazowe, nieprzerwane(ciągłe) pozostawanie nurka pod wpływem podwyższonego ciśnienia w czasie wykonywania prac pod powierzchnią wody, a także w czasie przebywania […]

Głębinowe prace podwodne, a prace podwodne na małych głębokościach

Precyzyjna odpowiedź na pytanie dotyczące kryteriów rozróżnienia głębionych prac podwodnych od prac na małych głębokościach znajduje się w ustawie z dnia 17 października 2003 roku o wykonywaniu prac podwodnych. Zgodnie z powyższą ustawą jako prace podwodne na małych głębokościach należy rozumieć prace prowadzone pod powierzchnią wody na głębokości nieprzekraczającej 20 metrów. Prace podwodne określane mianem głębionych to zgodnie z ustawą prace prowadzone pod powierzchnią wody na głębokości przekraczającej 50 […]

Procedura wykonywania prac podwodnych

Procedurę wykonania prac podwodnych na małych głębokościach wprowadza się w celu bezpiecznego postępowania w czasie przygotowywania prac, a także ich prowadzenia. Określa ona zasady BHP podczas ich wykonywania tj. bezpiecznego wykonywania prac pod powierzchnią wody; bezpiecznej obsługi urządzeń technicznych i sprzętu nurkowego stanowiących wyposażenie bazy; systemu asekuracji, łączności i awaryjnych sygnałów porozumiewania się pod powierzchnią wody; zakresu przeprowadzania bieżących i rocznych przeglądów stanu urządzeń […]

Dekompresja

Dekompresja to odbywający się pod kontrolą proces obniżania ciśnienia oddziałującego na organizm nurka, przeprowadzona w zgodzie z procedurami prac podwodnych. W wyniku dekompresji następuje usuwanie gazów z organizmu nurka, nagromadzonych w trackie wykonywania prac podwodnych w warunkach podwyższonego ciśnienia. Najczęściej wykorzystywanym gazem do oddychania pod wodą jest powietrze, czyli mieszanka tlenu i azotu. Wzrost głębokości prac podwodnych przekłada się na wzrost ciśnienia pod jakim podawany jest gaz przez automat oddechowy. […]

Czym są prace podwodne

Formalną definicję pojęcia prace podwodne możemy znaleźć miedzy innymi w ustawie z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych. Zgodnie z ową definicją prace podwodne to czynności wykonywane przez osoby pozostające pod powierzchnią wody w sprzęcie nurkowym lub w warunkach sztucznie wytworzonego podwyższonego ciśnienia atmosferycznego, a także czynności wykonywane na powierzchni przez osoby organizujące te prace oraz obsługujące urządzenia bazy prac podwodnych. W ramach prac podwodnych przeprowadza […]