Baza wiedzy - FAQ

Usługi hydrotechniczne – podział budowli hydrotechnicznych

Obowiązujący pod kątem prawnym podział budowli hydrotechnicznych na budowle tymczasowe oraz budowle stałe wynika z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne oraz ich usytuowanie. Jak już wspomnieliśmy na wstępie rozporządzenie dzieli budowle hydrotechniczne na tymczasowe oraz stałe. W ramach tymczasowych budowli hydrotechnicznych rozróżnia się: budowle hydrotechniczne o przewidywanym czasie użytkowania nie przekraczającym pięciu lat, budowle hydrotechniczne konstruowane […]

Ustawowe warunki wykonywania prac podwodnych

Prace podwodne mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające wymagane uprawnienia zawodowe oraz o odpowiednim stanie zdrowia. Do organizacji prac podwodnych niezbędne jest posiadanie certyfikatu potwierdzającego spełnianie wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz higieną pracy. Certyfikat taki wydawany jest przez odpowiednie jednostki certyfikujące, zgodnie z przepisami o certyfikacji. System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy obejmuje m.in.: – nadzór nad stanem technicznym sprzętu nurkowego, – nadzór nad stanem […]

Jak i kiedy należy uzyskać zezwolenie na prace podwodne na obszarach morskich oraz śródlądowych drogach wodnych

W przypadku chęci prowadzenia prac podwodnych na morzu lub rzekach / jeziorach niezbędne jest pozyskania odpowiedniego zezwolenia od właściwego urzędu morskiego lub urzędu żeglugi śródlądowej. Jaką drogą można uzyskać zezwolenie na prace podwodne? Sprawę można załatwić poprzez: – bezpośrednią wizytę we właściwym urzędzie (urzędy morskie – prace podwodne prowadzone na morzu / urzędy żeglugi śródlądowej – prace podwodne prowadzone na śródlądowych drogach […]

Sprzęt oraz zabezpieczenia związane z wyposażeniem budowli hydrotechnicznych

Budowle hydrotechniczne tak samo jak wszelkie innego rodzaju budowle i konstrukcje wyposażone są w specjalistyczne maszyny, urządzenia, środki transportu oraz inne potrzebne materiały. Poniżej przedstawiamy przykłady obowiązkowego wyposażenia wynikającego z ustawy regulującej m.in. usługi hydrotechniczne. Zbiorniki wodne powinny być wyposażone w odpowiedni sprzęt przeznaczony do usuwania przedmiotów pływających pochodzących ze zlewni oraz z czaszy zbiornika. Zbiorniki wodne narażone na powstawanie zatorów lodowych lub śryżowych powinny być wyposażone w sprzęt […]

Zawody związane z wykonywaniem usług hydrotechnicznych

Zgodnie z ustawą z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych – usługi hydrotechniczne – rozróżnia się następujące rodzaje zawodów: – nurek – dyplomy uprawniające do wykonywania zawodu: dyplom nurka III klasy uprawniający do wykonywania prac podwodnych na małych głębokościach, dyplom nurka II klasy uprawniający do wykonywania prac podwodnych na średnich i małych głębokościach, dyplom nurka I klasy uprawniający do wykonywania głębinowych prac podwodnych oraz prac podwodnych na średnich […]

Czym są usługi hydrotechniczne?

Usługi hydrotechniczne to specjalistyczne prace wykonywane zarówno na otwartych jak i zamkniętych zbiornikach wodnych (oceany, morza, jeziora, rzeki, ale także sztuczne zbiorniki). Co to jest hydrotechnika? Hydrotechnika to dział nauki na której opiera się wykonywanie wszelkich prac oraz usług hydrotechnicznych.  Obejmuje on najważniejsze techniki oraz metody eksploatowania zasobów wodnych dla celów gospodarczych takich jak transport wodny, czy energetyka. Usługi hydrotechniczne wykonywane są przede wszystkim na rzecz wodnych konstrukcji transportowych (m.in. statki, […]

Płetwy nurkowe – klasyfikacja, zastosowanie, rola

Głównym zadaniem płetw nurkowych jest zwiększenie powierzchni stóp nurka, co przekłada się na zwiększenie jego możliwości motorycznych pod wodą. Płetwy zapewniają nie tylko większą sprawności i komfort nurkowania, ale także zwiększają bezpieczeństwo np. w trakcie wykonywania prac podwodnych przez nurka zawodowego. Płetwy zasadniczo dzielimy na dwie grupy: Płetwy kaloszowe: Są to płetwy zakładane bezpośrednio na nagą stopę, wykorzystywane głównie do pływania rekreacyjnego. Niezwykle istotna jest kwestia ich odpowiedniego dobrania pod względem […]

Betonowanie podwodne – podstawowe zasady

Fundamentalną zasadą betonowania podwodnego jest niedopuszczenie do przeniknięcia wody do mieszanki betonowej oraz wypłukania z niej cementu. Z powyższego faktu wynika fundament wszystkich współczesnych technik betonowania podwodnego, którym jest konieczność minimalizacji kontaktu mieszanki betonowej z wodą w czasie prowadzenia prac podwodnych. Drugą z najważniejszych zasad jest konieczność zapewnienia sprawnej organizacji prac – tj. ciągłość przebiegu procesu betonowania podwodnego. Ścisłe przestrzeganie powyższej zasady gwarantuj monolityczność wykonanych […]

Czym są prace hydrotechniczne?

Pod definicją prace hydrotechniczne zawiera się szereg działań z zakresu szeroko pojętego budownictwa śródlądowego, morskiego, wodnego. Są to zatem m.in. prace polegające na budowie przystani, portów, mostów, pomostów, ale także czynności związane z regulacją zbiorników wodnych. Usługi hydrotechniczne to również bardziej zaawansowane prace takie jak budowa elektrowni wodnych. Prace hydrotechniczne dotyczą obiektów zwiększających efektywność wykorzystania gospodarki wodnej. Można zaryzykować stwierdzenie iż bez prac hydrotechnicznych funkcjonowanie gospodarki […]

Komputer nurkowy – historia i zastosowanie

Komputer nurkowy to jeden z ważniejszych elementów wyposażenia, które zabiera ze sobą pod powierzchnię wody nurek zawodowy. Sprzęt ten wspomaga wykonywanie zarówno podstawowych jak i najtrudniejszych prac podwodnych takich jak np. spawanie podwodne czy też prace hydrotechniczne. Już w połowie lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku komputery nurkowe zrewolucjonizowały ówczesną technikę nurkowania. Przed ich pojawienie czas nurkowania bezdekompresyjnego planowany był w oparciu o przyjętą maksymalną głębokość, która osiągana była […]

Budowle hydrotechniczne – definicja, zastosowanie

Budowle hydrotechniczne konstruowane są w celu zaspokajania potrzeb związanych z szeroko pojętą gospodarką wodną oraz optymalizacji wykorzystania zasobów wodnych. Poprzez wykonywane prace hydrotechniczne powstają budowle, które dzieli się na: – budowle hydrotechniczne śródlądowe (zapory, jazy, kanały oraz zbiorniki, elektrownie wodne, śluzy wodne, wały przeciwpowodziowe, ogrody deszczowe). – budowle hydrotechniczne morskie – nawodne oraz podwodne budowle konstruowane w obrębie obszarów morskich, głównie w pasie […]

Budowle hydrotechniczne śródlądowe – podstawa prawna

Podstawowym aktem prawnym definiującym w naszym kraju wymagania techniczno-budowlane dla dla budowli hydrotechnicznych jest rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, które zostało wydane na podstawie delegacji ustawowej, zawartej w Prawie budowlanym. Paragraf 3 punkt 1 powyższego rozporządzenia zawiera podstawową definicję pojęcia budowli hydrotechnicznej sporządzoną dla potrzeb owego rozporządzenia. Wszelkie prace hydrotechniczne dotyczące budowli […]

Hydreliox – specyfikacja mieszaniny gazów oraz jego zastosowanie

Hydreliox stanowi eksperymentalną mieszaninę gazów, która znajduje zastosowanie jako alternatywa dla tradycyjnego powietrza wykorzystywanego do oddychania przez nurków wykonujących prace podwodne na głębokościach przekraczających 130 m. Hydreliox jest mieszanką gazów o składzie zbliżonym do Helioxu – składa się z helu oraz tlenu. Cechą odróżniająca obie mieszanki jest wzbogacenie Hydrelioxu o niewielką ilość wodoru. Modyfikacja ta ma na celu ograniczenie ryzyka wystąpienia objawów tzw. zespołu neurologicznego wysokich ciśnień […]

Nitrox – specyfika, wady oraz zalety mieszaniny gazów

Nitrox stanowi specjalistyczną mieszankę gazów – tlenu oraz azotu, która jest wykorzystywana do oddychania w trakcie wykonywania praca nurkowych oraz świadczenia usług hydrotechnicznych w zastępstwie tradycyjnego powietrza. Standardowo Nitrox przygotowywany jest w jednej z trzech odmian: nitrox hipooksyczny – stanowiący mieszankę charakteryzującą się niższą zawartością tlenu w stosunku do standardowego powietrza (poniżej 21 procent) nitrox normooksyczny – stanowiący techniczną nazwę powietrza z zawartością tlenu 21 procent. […]

Triox – specyfika, wady oraz zalety mieszaniny gazów

Triox (hiperoksyczny trimix) to mieszanka gazów (tlen, azot, hel) wykorzystywana do oddychania przez nurków m.in. w trakcie wykonywania prac nurkowych (np. takich jak prace hydrotechniczne, betonowanie pod wodą) na głębokościach z przedziału 30m do 45m pod powierzchnią wody. Triox to odmiana Trimixu o zawartości tlenu przekraczającej 21 procent (wyższej niż w powietrzu atmosferycznym). Główną zaletą Trioxu jest minimalizacja ryzyka wystąpienia narkozy azotowej. Wynika ona z zastąpienia części azotu za pomocą helu, […]

Neox – specyfika, wady oraz zalety

Neox stanowi mieszaninę gazów: neonu oraz tlenu, wykorzystywaną m.in. przez nurków zawodowych do nurkowania w zastępstwie standardowego powietrza. Dzięki całkowitemu wyeliminowaniu ze składu azotu oraz zastąpieniu go neonem (gazem obojętnym dla organizmu człowieka), nurek oddychający za pomocą Neoxu nie jest narażony na wystąpienie narkozy azotowej. Specyficzny skład Neoxu posiada także dość poważną wadę, którą jest ryzyko wystąpienia zjawiska rozwarstwienia jego składników (oddzielenia się tlenu od neonu). W związku […]

Trimix – specyfika, wady oraz zalety

Trimix jest specjalistyczną mieszaniną gazów: tlenu, helu oraz azotu, wykorzystywaną do oddychania m.in. przez nurków zawodowych. Stanowi ona alternatywę dla standardowego powietrza. Stosuje się go w przypadku tzw. nurkowania głębokiego. Proporcje gazów w mieszance Trimixu dobierane są zawsze pod kątem specyfiki planowanego nurkowania. Główna zaletą Trimixu są jego właściwości ograniczające ryzyko wystąpienia narkozy azotowej wynikające z częściowego zastąpienia w jego składzie azotu helem. Wadą wynikającą z powyższego jest […]

Narkoza azotowa – czym jest, jakie są jej przyczyny oraz objawy

Narkoza azotowa (zwana także ekstazą głębin) jest rodzajem zaburzenia psychofizycznego spowodowanego przez narkotyczne właściwości azotu występującego we wdychanej np. przez nurka zawodowego mieszance gazów. Właściwości te ujawniają się na większych głębokościach w związku ze wzrostem ciśnienia parcjalnego azotu. Przyjmuje się, że bezpieczna granica głębokości nurkowania to 30 metrów pod powierzchnią wody. Powyżej tej głębokości następuje wyraźny wzrost wystąpienia narkozy azotowej. Pomimo powyższej reguły odnotowywane są pojedyncze przypadki wystąpienia […]

Czym jest Heliox i jakie jest jego zastosowanie, wady oraz zalety

Heliox to specjalistyczna mieszanka gazów wykorzystywana do oddychania m.in. przez nurków zawodowych, stanowiąca alternatywę dla powietrza. Mieszanka ta stanowi połączenie dwóch gazów, tj. helu i tlenu w proporcjach dobieranych odpowiednio pod potrzeby wynikające z charakterystyki planowanych prac podwodnych. Heliox wykorzystywany jest głównie w przypadku tzw. nurkowania głębokiego. Jedną z głównych zalet Helioxu są jego właściwości zabezpieczające nurka przed wystąpieniem narkozy azotowej (dzięki zastąpieniu helem azotu). Zastosowanie Helioxu wiąże się […]

Spawanie pod wodą hiperbaryczne – specyfika techniki

Spawanie hiperbaryczne podwodne to specyficzna technika spawania z wykorzystaniem podwyższonego ciśnienia. Spawanie hiperbaryczne pod wodą może odbywać się zarówno na mokro bezpośrednio w wodzie a także w wariancie na sucho z wykorzystaniem specjalnie przygotowanej obudowy nadciśnieniowej. Spawania hiperbaryczne znajduje zastosowanie w wielu różnorodnych sytuacjach oraz dziedzinach życia. Jednym z najpopularniejszych zastosowań spawania podwodnego hiperbarycznego są m.in. naprawy jednostek pływających, konstruowanie oraz konserwacja platform wiertniczych oraz rurociągów. Technika tzw. spawania na sucho wykorzystywana […]

Na czym polega spawanie podwodne?

Spawanie pod wodą to specyficzny rodzaj spawania, które jak wskazuje nazwa odbywa się pod powierzchnią wody. W spawaniu podwodnym stosuje się różnego rodzaju techniki, jednak zdecydowanie najpopularniejszą aktualnie jest metoda spawania łukowego. Technika spawania podwodnego znajduje we współczesnym świecie wiele zastosowań takich jak m.in. prace związane z budowaniem i konserwacją rurociągów, prace związane z budowaniem oraz konserwacją platform naftowych, naprawy jednostek pływających, czy też budowa wszelkiego […]

Próba Valsalvy – czym jest i jak ją wykonać

Próba Valsalvy to jedna z najpopularniejszych, a zaraz najprostszych metod pozwalających na ocenę stanu ucha środkowego. Jej nazwa wywodzi się od osoby Antonia Marii Valsalvy. Próba Valsalvy wykorzystywana jest także przez nurków zawodowych w celu wyrównania różnicy ciśnień między wodą a uchem środkowym podczas zanurzania w celu zabezpieczenia się przed niebezpiecznymi urazami błony bębenkowej. Próba Valsalvy może służyć także do zatrzymania częstoskurczu nadkomorowego. Jak prawidłowo wykonać […]

Uprawnienia nurka zawodowego – stopnie klasyfikacji

Osoby zainteresowane pracą nurka zawodowego poza spełnieniem szeregu wymagań związanych z nieskazitelnym stanem zdrowia oraz wysoką sprawnością fizyczną muszą zdobyć odpowiednie uprawnienia. Dla nurka zawodowego została ustalone następujące stopnie dyplomów: – III klasa, – II klasa, – I klasa – dyplom nurka saturowanego. Powyższe poszczególne klasy dyplomów określają uprawnienia nurka zawodowego do realizowania prac podwodnych na odpowiednich głębokościach. III klasa uprawnia […]

Uraz ciśnieniowy – zagrożenie dla nurka zawodowego

Uraz ciśnieniowy to jedno z czołowych zagrożeń na jakie narażony jest nurek zawodowy. Uraz ten polega na uszkodzeniu tkanek ciała w wyniku nagłej oraz znaczącej zmiany ciśnienia panującego w jego otoczeniu lub też bezpośrednim działaniem ciśnienia na same tkanki. Typy uraz ciśnieniowego wyróżnią się ze względu na miejsce jego występowania: – uraz ciśnieniowy ucha środkowego, czyli ciśnieniowe zapalenie ucha środkowego (najczęściej występująca postać urazu ciśnieniowego), […]

Komora dekompresyjna – budowa oraz zastosowanie

Komora dekompresyjna (czasami nazywana także komorą rekompresyjną) to zbiornik ciśnieniowy o konstrukcji i wyposażeniu umożliwiających prowadzenie pod opieką lekarza kompresji i dekompresji nurków. Innymi słowami to specjalistyczna konstrukcja składająca się ze szczelnego, odpornego na różnicę ciśnień zbiornika lub zbiorników, magazynu przeznaczonych do przechowywania sprężonego gazu, zestawu sprężarek, a także zestawu przyrządów kontrolo-pomiarowych wraz z systemem łączności. Do czego wykorzystywane są komory dekompresyjne Podstawowym zadaniem komory dekompresyjnej z technicznego punktu […]

Nurek spawacz – jak wygląda praca spawacza podwodnego?

Praca nurka spawacza (spawacza podwodnego) pod wieloma względami nie odbiega znacząco od pracy wykonywanej przez spawaczy na lądzie. Zakres prac obejmuje w większości zadania związane z budowaniem infrastruktury hydrotechnicznej lub jednostek pływających oraz usuwaniem uszkodzeń na niej powstałych. Zatwierdzoną przez Towarzystwa Kwalifikacyjne metodą spawania podwodnego stosowaną współcześnie jest metoda spawania elektrodami otulonymi (MMA, 111). Przed przystąpieniem do pracy pod powierzchnią wody nurek spawacz zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się […]

Nurek spawacz – wymagania, niezbędne kwalifikacje oraz uprawnienia

Nurek spawacz to zawód wymagający od jego wykonawcy takich cech jak wytrwałość, cierpliwość,  precyzja, wysoka sprawność fizyczna oraz odporność psychiczna. Niezbędne jest także przejście szeregu odpowiednich szkoleń oraz zdobycie uprawnień zarówno w zakresie spawania jak i samego nurkowania. Zgodnie z Ustawą o wykonywaniu prac podwodnych, zarówno prace w zakresie spawania jak i cięcia metali pod powierzchnią wody uznane są za prace szczególnie niebezpieczne. Wszystko to przekłada się na konieczność przestrzegania […]

Hydrotechnika – definicja, zastosowanie

Hydrotechnika to wyodrębniona dziedzina nauki i techniki skupiająca się na możliwościach wykorzystania zasobów wodnych (m.in. wody gruntowe, jeziora, rzeki, morza, oceany) w celach związanych z szeroko rozumianą gospodarką wodną (transport, energetyka, budownictwo), a także ochrony przed powodziami. W kontekście prac nurkowych w projektach hydrotechnicznych wyróżnia się m.in.: – betonowanie pod wodą (betonowanie podwodne), – spawanie podwodne, – prace konserwacyjne oraz naprawcze instalacji podwodnych, – prace w oczyszczalniach ścieków, […]

Betonowanie podwodne – podstawowe metody stawiania fundamentów

Prace określane jako betonowanie pod wodą wymagają wykwalifikowanej kadry płetwonurków – hydrotechników oraz specjalistycznego sprzętu. Rozróżnia się trzy podstawowe metody stawiania fundamentów podwodnych: a) betonowanie podwodne ciśnieniowe – metoda ta polega na dostarczeniu betonowej mieszanki do celu za pomocą znajdującego się pod ciśnieniem rurociągu. b) betonowanie podwodne w workach – metoda ta polega na umieszczeniu uprzednio przygotowanej masy betonowej w workach za pomocą specjalistycznego sprzętu (np. skrzyń z otwieranym […]

Usługi podwodne – jakie rodzaje prac podwodnych obejmują?

Na szeroko rozumiane usługi podwodne składa się szereg działań – prac, wykonywanych przez wykwalifikowanych nurków pod powierzchnią wody. Do najważniejszych z nich można zaliczyć m.in.: – przeglądy, czyszczenie oraz naprawy podwodnych części kadłuba oraz mechanizmów jednostek pływających, – betonowanie podwodne, – spawanie oraz cięcie podwodne, – prace wydobywcze oraz poszukiwawcze, – układanie rurociągów oraz kabli, a także przeglądy techniczne, – prace związane z przebudową oraz wzmacnianiem nabrzeży, – […]

Szczególnie niebezpieczne prace podwodne

Definicja klasyfikująca prace podwodne jako szczególnie niebezpieczne została określoną w ustawie z dnia 17 października 2003 roku o wykonywaniu prac podwodnych. Rozdział pierwszy, artykuł drugi powyższej ustawy jako prace podwodne szczególnie niebezpieczne określa czynności wykonywane pod powierzchnią wody: z zastosowaniem wszelkiego rodzaju materiałów wybuchowych lub pirotechnicznych, polegające na cięciu lub spawaniu metali z zastosowaniem wszelkich urządzeń hydraulicznych oraz pneumatycznych związane ze skażeniem substancjami i mieszaninami […]

Prace podwodne wykonywane w trudnych warunkach

Kryteria na podstawie których zalicza się prace podwodne do kategorii wykonywanych w tzw. warunkach trudnych definiuje ustawa z dnia 17 października 2003 roku o wykonywaniu prac podwodnych. Zgodnie z rozdziałem pierwszym, artykuł drugi powyższej ustawy jako prace podwodne wykonywane w warunkach trudnych określa się czynności wykonywane pod powierzchnią wody: w nocy, przy temperaturze wody poniżej 4°C, przy temperaturze powietrza poniżej 4°C, przy temperaturze wody przekraczającej […]

Długotrwałe prace podwodne

Pojęcie długotrwałych prac podwodnych została definiuje ustawa z dnia 17 października 2003 roku o wykonywaniu prac podwodnych. Zgodnie z rozdziałem pierwszym, artykuł drugi ustawy jako długotrwałe prace podwodne należy rozumieć prace których całkowity czas trwania jest dłuższy niż 8 godzin. Długotrwałe prace podwodne charakteryzuje jednorazowe, nieprzerwane(ciągłe) pozostawanie nurka pod wpływem podwyższonego ciśnienia w czasie wykonywania prac pod powierzchnią wody, a także w czasie przebywania […]

Głębinowe prace podwodne, a prace podwodne na małych głębokościach

Precyzyjna odpowiedź na pytanie dotyczące kryteriów rozróżnienia głębionych prac podwodnych od prac na małych głębokościach znajduje się w ustawie z dnia 17 października 2003 roku o wykonywaniu prac podwodnych. Zgodnie z powyższą ustawą jako prace podwodne na małych głębokościach należy rozumieć prace prowadzone pod powierzchnią wody na głębokości nieprzekraczającej 20 metrów. Prace podwodne określane mianem głębionych to zgodnie z ustawą prace prowadzone pod powierzchnią wody na głębokości przekraczającej 50 […]

Procedura wykonywania prac podwodnych

Procedurę wykonania prac podwodnych na małych głębokościach wprowadza się w celu bezpiecznego postępowania w czasie przygotowywania prac, a także ich prowadzenia. Określa ona zasady BHP podczas ich wykonywania tj. bezpiecznego wykonywania prac pod powierzchnią wody; bezpiecznej obsługi urządzeń technicznych i sprzętu nurkowego stanowiących wyposażenie bazy; systemu asekuracji, łączności i awaryjnych sygnałów porozumiewania się pod powierzchnią wody; zakresu przeprowadzania bieżących i rocznych przeglądów stanu urządzeń […]

Dekompresja

Dekompresja to odbywający się pod kontrolą proces obniżania ciśnienia oddziałującego na organizm nurka, przeprowadzona w zgodzie z procedurami prac podwodnych. W wyniku dekompresji następuje usuwanie gazów z organizmu nurka, nagromadzonych w trackie wykonywania prac podwodnych w warunkach podwyższonego ciśnienia. Najczęściej wykorzystywanym gazem do oddychania pod wodą jest powietrze, czyli mieszanka tlenu i azotu. Wzrost głębokości prac podwodnych przekłada się na wzrost ciśnienia pod jakim podawany jest gaz przez automat oddechowy. […]

Czym są prace podwodne

Formalną definicję pojęcia prace podwodne możemy znaleźć miedzy innymi w ustawie z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych. Zgodnie z ową definicją prace podwodne to czynności wykonywane przez osoby pozostające pod powierzchnią wody w sprzęcie nurkowym lub w warunkach sztucznie wytworzonego podwyższonego ciśnienia atmosferycznego, a także czynności wykonywane na powierzchni przez osoby organizujące te prace oraz obsługujące urządzenia bazy prac podwodnych. W ramach prac podwodnych przeprowadza się takie […]

error: Content is protected !!