Usługi hydrotechniczne – podział budowli hydrotechnicznych

Obowiązujący pod kątem prawnym podział budowli hydrotechnicznych na budowle tymczasowe oraz budowle stałe wynika z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne oraz ich usytuowanie.

Jak już wspomnieliśmy na wstępie rozporządzenie dzieli budowle hydrotechniczne na tymczasowe oraz stałe.

W ramach tymczasowych budowli hydrotechnicznych rozróżnia się:

  1. budowle hydrotechniczne o przewidywanym czasie użytkowania nie przekraczającym pięciu lat,
  2. budowle hydrotechniczne konstruowane w celu oraz na czas budowy, renowacji lub też naprawy innej budowli hydrotechnicznej w ramach prowadzonych usług hydrotechnicznych.

W ramach stałych budowli hydrotechnicznych rozróżnia się:

  1. budowle hydrotechniczne główne, których stan determinuje możliwość osiągnięcia planowanych efektów technicznych oraz gospodarczych, a których potencjalna awaria, czasowe wyłączenie, czy też uszkodzenie mogą doprowadzić do ograniczenia skuteczności ich działania lub też stwarzać zagrożenie dla terenów oraz środowiska naturalnego,
  2. budowle hydrotechniczne drugorzędne, których potencjalna awaria, czasowe wyłączenie lub też uszkodzenie nie wiążą się ani z zagrożeniem bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznej głównej, czy też ograniczeniem skuteczności jej działania, czy też zagrożenia dla terenów i środowiska naturalnego.

Poza podziałem na budowle hydrotechniczne na tymczasowe oraz stałe rozróżnia się także podział na klas ważności: I, II, III, IV. Najwyższą klasą ważności jest klasa I.

Zgodnie z rozporządzeniem w zależności od klasy budowli hydrotechnicznych rozróżnia się także następujące warunki:

  1. warunki przepływów obliczeniowych,
  2. warunki bezpiecznych wzniesień koron budowli hydrotechnicznych, brzegów nad określonym położeniem zwierciadła wody oraz poziomami wtaczania się fal,
  3. warunki wyposażenia budowli hydrotechnicznych w urządzenia upustowe,
  4. warunki wyposażenia w urządzenia kontrolno-pomiarowe,
  5. warunki współczynników przyjmowanych w obliczeniach statycznych,
  6. warunki zakresu wymaganych studiów przedprojektowych oraz projektowych, a także badań modelowych,

Na koniec warto podkreślić iż klasy głównych budowli hydrotechnicznych określane są w oparciu o wskaźniki oraz informacje zawarte w klasyfikacji głównych budowli hydrotechnicznych, stanowiących załącznik nr 2 do powyższego rozporządzenia.

error: Content is protected !!