Sprzęt oraz zabezpieczenia związane z wyposażeniem budowli hydrotechnicznych

Budowle hydrotechniczne tak samo jak wszelkie innego rodzaju budowle i konstrukcje wyposażone są w specjalistyczne maszyny, urządzenia, środki transportu oraz inne potrzebne materiały.

Poniżej przedstawiamy przykłady obowiązkowego wyposażenia wynikającego z ustawy regulującej m.in. usługi hydrotechniczne.

  1. Zbiorniki wodne powinny być wyposażone w odpowiedni sprzęt przeznaczony do usuwania przedmiotów pływających pochodzących ze zlewni oraz z czaszy zbiornika.
  2. Zbiorniki wodne narażone na powstawanie zatorów lodowych lub śryżowych powinny być wyposażone w sprzęt oraz środki służące do przeciwdziałania powstawaniu zatorów lub przyspieszające ich likwidację.
  3. Budowle piętrzące oddawane do eksploatacji powinny być wyposażone w zestawy części zamiennych, które wystarczą na co najmniej jeden rok eksploatacji.
  4. Budowle piętrzące i związane z nimi urządzenia techniczne, mogące stanowić potencjalną przeszkodę dla turystyki wodnej, powinny być wyposażone w urządzenia umożliwiające przeprowadzanie łodzi oraz sprzętu turystycznego.
  5. Budowle hydrotechniczne powinny być wyposażone w sprzęt ratowniczy (m.in. koła i łodzie ratunkowe), jeżeli głębokość wody przekracza 1,5 m lub prędkość przepływu wody jest większa od 1,5 m/s.
  6. Budowle hydrotechniczne powinny przed urządzeniami upustowymi oraz ujęciami wody mieć wyznaczoną bojami i tablicami ostrzegawczymi linię, której przekroczenie stwarza niebezpieczeństwo porwania przez prąd wody. W przypadku budowli hydrotechnicznych o piętrzeniu nie przekraczającym 2,0 m dopuszcza się stosowanie samych tablic ostrzegawczych.
  7. Budowle hydrotechniczne powinny na ścianach odwodnych oraz skarpach o nachyleniu większym niż 1:3 mieć rozmieszczone w odstępach nie większych niż 100 m drabinki lub schodki, sięgające 1,5 m poniżej najniższego poziomu wody lub do dna; w kanałach o szerokości zwierciadła wody do 20 m wyposażenie może być rozmieszczane na przemian po obu brzegach kanału; w przypadku braku możliwości umieszczenia drabinek lub schodków ścianę lub skarpę zabezpiecza się przed dostępem osób niepowołanych.
  8. Budowle hydrotechniczne powinny być wyposażone w zabezpieczone kratami lub siatkami wloty do przewodów podziemnych – syfonów, rurociągów, ujęć, których górna krawędź położona jest płycej niż 5 m poniżej NPP;
  9. Budowle hydrotechniczne powinny na początku odcinków kanałów nieżeglownych przy przepływie wody o prędkości powyżej 1,5 m/s być wyposażone w kraty, siatki, łańcuchy lub inne urządzenia zabezpieczające przed porwaniem prądem wody ludzi, zwierząt lub łodzi, o konstrukcji umożliwiającej usuwanie zatrzymujących się na tym wyposażeniu zanieczyszczeń.
error: Content is protected !!