Procedura wykonywania prac podwodnych

Procedurę wykonania prac podwodnych na małych głębokościach wprowadza się w celu bezpiecznego postępowania w czasie przygotowywania prac, a także ich prowadzenia.

Określa ona zasady BHP podczas ich wykonywania tj.

 1. bezpiecznego wykonywania prac pod powierzchnią wody;
 2. bezpiecznej obsługi urządzeń technicznych i sprzętu nurkowego stanowiących wyposażenie bazy; systemu asekuracji, łączności i awaryjnych sygnałów porozumiewania się pod powierzchnią wody;
 3. zakresu przeprowadzania bieżących i rocznych przeglądów stanu urządzeń technicznych i sprzętu nurkowego;
 4. sposobów postępowania w przypadku awarii sprzętu nurkowego lub urządzeń technicznych oraz konieczności ewakuowania nurków na powierzchnię;
 5. posługiwania się środkami ochrony indywidualnej; środkami ratunkowymi i sprzętem przeciwpożarowym;
 6. dezynfekcji i przechowywania sprzętu nurkowego.

Aby móc realizować prace podwodne należy:

 1. Posiadać zezwolenie do wykonywania prac podwodnych wydanego przez Urząd Morski/Urząd Żeglugi Śródlądowej.
 2. Powiadomić o wykonywaniu prac podwodnych:VTS, Kapitanat Portu Właściciela lub zarządzającego obszarem.
 3. Ustawić bazę prac podwodnych tak, aby nie stwarzała zagrożenia dla żeglugi lub środowiska.
 4. Uprawnienia i kwalifikacje a także orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania prac podwodnych wszystkich osób wchodzących w skład ekipy nurkowej muszą być aktualne.
 5. Warunki hydrometeorologiczne nie przekraczają następujących parametrów i można prowadzić prace podwodne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004 roku: siła wiatru nie większa niż 5 B, stan morza nie wyższy niż 3, prędkość prądu nie większa niż 0,5 m/s

Wyposażenie bazy musi spełniać określone wymagania a w jego skład wchodzi minimalnie (dla prowadzenia prac podwodnych na małych głębokościach):

 1. tablica rozdzielcza czynnika oddechowego, wyposażona w aparaturę kontrolno-pomiarową parametrów fizycznych czynnika oddechowego oraz w środki łączności
 2. dwa zestawy sprzętu nurkowego
 3. zapasy czynników oddechowych, który pozwala dwóm nurkom pozostawać pod powierzchnią wody przez 3 godziny
 4. łączność telefoniczna pomiędzy baza i nurkiem
 5. urządzenia do oznakowania miejsca na powierzchni wody, w którym są wykonywane prace podwodne:
 • flaga alfa – gdy prowadzone są prace na nabrzeżach, lub potwierdzenie z kierownikiem/kapitanem jednostki, że została wywieszona
 • boje żółte/pomarańczowe
 • oznakowanie nawigacyjne statku- konsultacja z kierownikiem lub kapitanem jednostki
 1. urządzenia do oświetlania miejsc pracy pod powierzchnią wody oraz stanowisk pracy bazy
 2. urządzenie umożliwiające bezpieczne wejście i wyjście spod powierzchni wody: drabina, trap, inne
 3. linę opustową z ciężarkiem o masie co najmniej 30 kg oraz linę dystansową
 4. jeśli prace podwodne prowadzone są w ten sposób, że nurek asekurujący nie ma dostępu z brzegu do miejsca, gdzie pozostaje nurek roboczy to łódź, ponton lub inne urządzenie umożliwiające umieszczenie w nich osób asekurujących nurka pozostającego pod powierzchnią wody.
error: Content is protected !!