Ustawowe warunki wykonywania prac podwodnych

Prace podwodne mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające wymagane uprawnienia zawodowe oraz o odpowiednim stanie zdrowia.

Do organizacji prac podwodnych niezbędne jest posiadanie certyfikatu potwierdzającego spełnianie wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz higieną pracy. Certyfikat taki wydawany jest przez odpowiednie jednostki certyfikujące, zgodnie z przepisami o certyfikacji.

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy obejmuje m.in.:
– nadzór nad stanem technicznym sprzętu nurkowego,
– nadzór nad stanem technicznym bazy prac podwodnych,
– odpowiednie uprawnienia członków ekipy wykonującej prace podwodne,
– procedury prac podwodnych.

Zgodnie z ustawą lokalizacja samej bazy prac podwodnych nie może stwarzać jakichkolwiek zagrożeń dla żeglugi oraz środowiska naturalnego.

Wykonywanie prac podwodnych na obszarach morskich i śródlądowych drogach wodnych wiąże się z obowiązkiem uzyskania odpowiedniego zezwolenia wydawanego przez właściwego miejscowo dyrektora urzędu morskiego lub dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej. Zezwolenie wydawane jest drogą decyzji administracyjnej, na wniosek samego organizatora prac podwodnych. Wydane zezwolenie upoważnia do wielokrotnego wykonywania prac podwodnych na małych głębokościach z terminem ważności do 6 miesięcy.

Należy pamiętać, że przed wydaniem zezwolenia organ może przeprowadzić kontrolę ważności dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiednich uprawnień zawodowych, stanu technicznego sprzętu oraz lokalizacji i wyposażenia samej bazy.

Wydanie pozwolenia nie jest wymagane w przypadku prac polegających na usuwania zagrożenia dla życia ludzkiego, konieczności zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi oraz zapobieżenia zanieczyszczeniu środowiska. W takim przypadku organizator prac podwodnych powinien bezzwłocznie zawiadomić właściwego miejscowo dyrektora urzędu morskiego albo dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej o chęci przeprowadzenia powyższych czynności.

error: Content is protected !!