Budowle hydrotechniczne śródlądowe – podstawa prawna

Podstawowym aktem prawnym definiującym w naszym kraju wymagania techniczno-budowlane dla dla budowli hydrotechnicznych jest rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, które zostało wydane na podstawie delegacji ustawowej, zawartej w Prawie budowlanym.

Paragraf 3 punkt 1 powyższego rozporządzenia zawiera podstawową definicję pojęcia budowli hydrotechnicznej sporządzoną dla potrzeb owego rozporządzenia.

Wszelkie prace hydrotechniczne dotyczące budowli hydrotechnicznych śródlądowych regulowane są powyższymi aktami prawnymi.

error: Content is protected !!