Prace podwodne w oczyszczalniach ścieków

Prace podwodne, realizowane w oczyszczalniach ścieków, to jedna z wielu usług, zlecanych przez eksploatatorów firmom zewnętrznym. Z nabytego doświadczenia, podczas realizacji takich zleceń, można śmiało stwierdzić, że wiedza o odpowiedzialności zamawiającego prace podwodne na swoim obiekcie, jest szczątkowa. Wynika to faktu, iż reguluje to mało znana pracownikom oczyszczalni ścieków Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych Dz.U. 2003 nr 199 poz. 1936 z późn. zm.W szczególności należy zwrócić uwagę na zapis w Rozdziale 5 Przepisy karne Art. 30 ust.1 Ustawy:

Kto:

 • organizuje prace podwodne, nie posiadając certyfikatu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 i art. 10 ust. 1,
 • powierza wykonywanie prac podwodnych osobom nieposiadającym wymaganych uprawnień zawodowych,
 • świadczy bez zezwolenia usługi w zakresie prac podwodnych,
 • zleca prace podwodne organizatorowi prac podwodnych nieposiadającemu certyfikatu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 i w art. 10 ust. 1

– podlega karze grzywny albo karze ograniczenia wolności, albo obu tym karom łącznie.

Jak uniknąć problemów? – zlecać usługi podwodne tylko profesjonalnym firmom, posiadającym wymagane prawem certyfikaty, zezwolenia, profesjonalny sprzęt oraz personel posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Po pierwsze, aby wykonywać prace podwodne na terenie Polski firma nurkowa musi posiadać, certyfikat BHP zgodny z normąPN-N-18001:2004.

W firmie FROG opracowaliśmy i wdrożyliśmy procedury wymagane normą, m.in. procedury podczas szczególnie niebezpiecznych prac podwodnych, jakimi są prace przy skażeniu substancjami niebezpiecznymi. Wyposażenie nurków jest zgodne z §7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac podwodnych,to znaczy, że każdy z nurków (roboczy i asekuracyjny) wyposażony jest w:

 • aparat oddechowego połączony wężami doprowadzającymi czynnik oddechowy z tablicy rozdzielczej i wyposażony w awaryjną butlę z 8-minutowym zapasem czynnika oddechowego,
 • hełm lub inny środek ochrony głowy,
 • maskę wyposażoną w automat oddechowy,
 • skafander,
 • środki łączności telefonicznej lub bezprzewodowej,
 • odzież ochronną i bieliznę,
 • buty lub płetwy,
 • kompensator pływalności albo kamizelki ratunkowej, umożliwiającej awaryjne wynurzenie i utrzymanie nurka na powierzchni wody,
 • nóż,
 • linę sygnałową,
 • latarkę.

Do prac podwodnych na oczyszczalniach ścieków stosujemy sprzęt nurkowy dopuszczony przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela do pracy w środowisku skażonym. Najczęściej są to hełmy nurka AH-3 i Kirby Morgan 37 i 97 SS oraz skafandry nurkowe Viking HDS i Northern Diver Thor 1600.Do dekontaminacji używamy specjalnego prysznica.

Mobilny kompleks nurkowy zabezpiecza prace podwodne i hydrotechniczne na głębokościach do 50 m.Składa się z: komory dekompresyjnej, punktu kierowania oraz platformy opuszczanej nurka.Punkt kierowania zabezpiecza zawodowe prace podwodne równocześnie 3 nurków. Wyposażony jest zgodne ze standardami IMCA w systemy zasilania w czytnik oddechowy, CCTV, bank gazów w podłodze, wiązki nurkowe.

Nurkowie posiadają uprawnienia zawodowe zgodne z obowiązującą ustawą, orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania prac podwodnych oraz szczepienia ochronne wymagane Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności.

Minimalny skład ekipy jaki wysyłamy do prac w środowisku skażonym to:

 • kierownik prac podwodnych,
 • nurek roboczy,
 • nurek asekuracyjny,
 • sygnalista,
 • operator tablicy rozdzielczej czynnika oddechowego.

Kierownik prac podwodnych i nurkowie posiadają ważne uprawnienia zawodowe udokumentowane odpowiednimi dyplomami.

W zależności od specyfiki pracy stosujemy różnego rodzaju dodatkowe narzędzia i wyposażenie oraz rozszerzamy skład ekipy nurkowej o kolejne osoby. FROG Sp. z o. o. wykonuje wymianę masztów, prowadnic, kotwienie w betonie metodą mechaniczną i chemiczną podstaw i uchwytów. Wydobywamy zerwane urządzenia, oceniamy ilość zalegającego osadu, a w razie potrzeby usuwamy go.

Podsumowując, firma zewnętrzna wykonująca usługi prac podwodnych na oczyszczalni ścieków powinna posiadać: certyfikat systemu zarządzania BHP według jednej z obowiązujących norm, wydany przez uznaną jednostkę certyfikującą, wdrożone procedury postępowania – zwłaszcza te związane z wykonywaniem prac podwodnych w skażeniach, sprzęt nurkowy dla minimum dwóch nurków i wyposażenie bazy prac podwodnych przeznaczone do prac w wodach skażonych, dodatkowe wyposażenie uzależnione od specyfiki zlecenia, personel w liczbie min. 4-5 osób, posiadający ważne dyplomy nurka i kierownika prac podwodnych, orzeczenia lekarskie, szczepienia ochronne.

error: Content is protected !!