Szkolenia nurków

ZAPISZ SIĘ NA KURS KIEROWNIKA PRAC PODWODNYCH III KLASY!

szczegóły poniżej strony

Ośrodek Szkolenia Nurków Zawodowych FROG prowadzi kursy zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z dnia 11 marca 2020 r. poz. 397.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania prac podwodnych (Dz. U. 2010. nr. 126 poz. 856) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania prac podwodnych (Dz.U. 2015 poz. 1535).

LISTA LEKARZY DLA NURKÓW

Kurs nurka III klasy składa się z następujących etapów:

 • rejestracja elektroniczna lub telefoniczna na kurs;
 • wykonanie badań na uzyskanie Orzeczenia Lekarskiego uprawniającego do wykonywania prac podwodnych. Skontaktuj się z nami, a skierujemy Cię do lekarza ośrodka uprawnionego do wykonywania takich badań;
 • potwierdzenia opłaty (zaliczki) za szkolenie.

W dniu rozpoczęcia kursu uczestnik musi mieć ze sobą:

 • dokument tożsamości,
 • oryginał orzeczenia lekarskiego,
 • skafander nurkowy,
 • bieliznę nurkową (ocieplacz lub dres),
 • ubranie robocze.

Kurs na nurka III stopnia składa się z: 

 • części teoretycznej (95 godzin wykładów),
 • praktycznej (123 godziny ćwiczeń).

Podczas kursu zrealizowane zostaną wszystkie zagadnienia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne wymagane programem nauczania.

Kurs zakończony jest egzaminem państwowym. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Podczas przeprowadzania egzaminu wykorzystywany jest sprzęt oraz baza nurkowa używane podczas kursu.

Zakwaterowanie i wyżywienie nie jest zawarte w cenie szkolenia.

Koszt kursu: 7 500 zł

Koszt będzie obejmować:

 • zajęcia teoretyczne i praktyczne,
 • wyposażenie bazy i sprzęt nurkowy,
 • ubezpieczenie NNW.

Cena kursu nie uwzględnia:

 • kosztów badań lekarskich,
 • skafandra suchego,
 • kosztów dojazdów,
 • kosztów noclegów i wyżywienia
 • koszt egzaminu,
 • kosztów wydania dokumentów, tj. dyplomu i książeczki nurka.

Aby zostać nurkiem II klasy należy:

 • posiadać dyplom nurka III klasy;
 • posiadać udokumentowaną dwuletnią praktyką zawodową w charakterze nurka III klasy;
 • posiadać ważne orzeczenie o braku przeciwskazań do wykonywania prac podwodnych;
 • zaliczyć wszystkie wymagania ćwiczenia objęte programem szkolenia;
 • zaliczyć z wynikiem pozytywnym egzamin teoretyczny przed Komisją Kwalifikacyjną Nurków Urzędu Morskiego w Gdyni.

Absolwent, który zaliczy egzamin otrzymuje świadectwo ukończenia kursu nurka II klasy, zaświadczenie o pozytywnym zdaniu egzaminu oraz prawo ubiegania się w Urzędzie Morskim w Gdyni o wydanie książeczki nurka i dyplomu nurka II klasy uprawniający do wykonywania prac podwodnych.

Kurs nurka II klasy składa się z następujących etapów:

 • rejestracja elektroniczna lub telefoniczna na kurs.
 • przesłanie do nas kserokopii potwierdzenia opłaty (zaliczki) za szkolenie.

W dniu rozpoczęcia kursu uczestnik musi mieć ze sobą:

 • dokument tożsamości,
 • oryginał orzeczenia lekarskiego,
 • dyplom nurka III klasy,
 • udokumentowaną dwuletnią praktyką zawodową w charakterze nurka III klasy,
 • skafander nurkowy,
 • bieliznę nurkową (ocieplacz lub dres),
 • ubranie robocze.

Istnieje możliwość zakupu nowego skafandra suchego po bardzo atrakcyjnej cenie w dniu rozpoczęcia szkolenia lub wypożyczenia z naszej wypożyczalni.

 

Kurs na nurka II klasy składa się z: 

 • części teoretycznej (50 godzin wykładów),
 • praktycznej (94 godziny ćwiczeń).

Podczas kursu zrealizowane zostaną wszystkie zagadnienia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne wymagane programem nauczania.

Kurs zakończony jest egzaminem państwowym. Egzamin składa się z części teoretycznej.

Koszt kursu będzie ustalony i podany przed rozpoczęciem kursu, koszty będą obejmować:

 • zajęcia teoretyczne i praktyczne,
 • wyposażenie bazy i sprzęt nurkowy,
 • ubezpieczenie NNW,

Cena kursu nie uwzględnia:

 • wyposażenia indywidualnego nurka (skafander suchego, ocieplacz, strój ochronny),
 • kosztów dojazdów,
 • kosztów noclegów i wyżywienia
 • koszt egzaminu,
 • kosztów wydania dokumentów, tj. dyplomu i książeczki nurka.

ZAPISY do 26 października 2021 r. na e-mail: biuro@frog.elblag.pl

START: 2 listopada 2021 r.

Dyplom kierownika prac podwodnych III klasy może otrzymać osoba, która posiada:

 • wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
 • dyplom nurka III klasy;
 • co najmniej dwuletnią praktykę zawodową w charakterze nurka III klasy (za okres rocznej praktyki zawodowej nurka uznaje się okres co najmniej 100 godzin łącznego przebywania nurka pod powierzchnią wody i w warunkach sztucznie wytworzonego podwyższonego ciśnienia atmosferycznego);
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla kierownika prac podwodnych III klasy.

 

Aby zapisać się na szkolenie należy do dnia:

 • 26 października  2021 r. potwierdzić uczestnictwo w szkoleniu na email na adres biuro@frog.elblag.pl wysyłając skan dyplomu nurka III klasy oraz ksiązeczki nurkowej potwierdzajacej odbytą praktykę (200 godzin od momentu otzrymania dyplomu)
 • oraz wpłacić zadatek w wysokości 2000,00 zł na poniższe konto:

Grzegorz Gniwkiewicz NERPA, ul. Józefa Wybickiego 12/30, 82-300 Elbląg

Idea Bank   63 1950 0001 2006 8244 5601 0002

Tytułem: Zadatek na szkolenie kierownika III klasy

 • 30 października 2021 r. Wniesienie pełnej opłaty tj. 7750,00 za szkolenia na w/w dane Tytułem: opłata za szkolenie kierownika III klasy.

Kolejność zgłoszeń będzie decydować o przyjęciu na szkolenie.

Czas trwania szkolenia:

 • zajęcia teoretyczne – 50 godz.
 • zajęcia praktyczne – 46 godz.
 • konsultacje i zajęcia uzupełniające – 20 godz.

Absolwent, który zaliczy egzamin otrzymuje świadectwo ukończenia Kursu Kierownika Prac Podwodnych III Klasy, zaświadczenie o pozytywnym zdaniu egzaminu oraz prawo ubiegania się w Urzędzie Morskim w Gdyni o wydanie Dyplomu Kierownika Prac Podwodnych III Klasy uprawniający do kierowania pracami podwodnymi na małych głębokościach.

W dniu rozpoczęcia kursu uczestnik musi mieć ze sobą:

 • dokument tożsamości,
 • dyplom (minimum) Nurka III klasy,
 • potwierdzenia minimum 2-letniej praktyki w wykonywaniu prac podwodnych,
 • świadectwo ukończenia co najmniej szkoły średniej,
 • ubranie robocze.

Przebieg szkolenia:

Podczas kursu zrealizowane zostaną wszystkie zagadnienia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne wymagane programem nauczania.

Zajęcia praktyczne oparte będą na jak najbardziej zbliżonych warunkach do realnego wykonywani prac podwodnych. Będziemy realizować m.in. planowanie, organizowanie i wykonywaniu prac podwodnych przewidzianych programem nauczania w oparciu o wymagany prawem sprzęt do wykonywania prac podwodnych na małych głębokościach (przewodowy i niezależny) oraz Naszą ekipę nurkową. Zajęcia odbywać się będą, przy jednostkach pływających i na obiektach hydrotechnicznych.

Kurs zakończony jest egzaminem państwowym. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Podczas przeprowadzania egzaminu wykorzystywany jest sprzęt, baza nurkowa oraz ekipa nurków wykorzystywana podczas kursu.

Koszt kursu: 9750,00 zł

Koszty nie obejmuje: dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia podczas zajęć teoretycznych i praktycznych.

Dodatkowo w cenę kursu wliczono:

 • ubezpieczenie NNW.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest posiadanie przez kandydata:

 • dyplomu nurka II klasy,
 • roczną praktykę zawodową w charakterze nurka II klasy lub dyplom kierownika prac podwodnych III klasy i co najmniej trzyletnią praktykę zawodową w charakterze kierownika prac podwodnych III klasy.
 • posiadać wykształcenie średnie

Czas trwania szkolenia:

 • Zajęcia teoretyczne – 52 godz.
 • Zajęcia praktyczne – 40 godz.
 • Konsultacje i zajęcia uzupełniające – uzależnione od ilości kandydatów i stopnia opanowania materiału.

Absolwent, który zaliczy egzamin otrzymuje świadectwo ukończenia Kursu Kierownika Prac Podwodnych II Klasy, zaświadczenie o pozytywnym zdaniu egzaminu oraz prawo ubiegania się w Urzędzie Morskim w Gdyni o wydanie Dyplomu Kierownika Prac Podwodnych II Klasy uprawniający do kierowania pracami podwodnymi na małych głębokościach.

Aby zapisać się na kurs należy:

 • Dokonać rejestracji telefonicznej lub elektronicznej za pośrednictwem naszej strony,
 • Przesłanie do Nas kserokopii opłaty (zaliczki) za szkolenie.

W dniu rozpoczęcia kursu uczestnik musi mieć ze sobą:

 • Dokument tożsamości,
 • Dyplom (minimum) Nurka II klasy,
 • Potwierdzenie rocznej praktykę zawodową w charakterze nurka II klasy lub dyplom kierownika prac podwodnych III klasy i co najmniej trzyletnią praktykę zawodową w charakterze kierownika prac podwodnych III klasy
 • Świadectwo ukończenia co najmniej szkoły średniej,
 • Ubranie robocze.

Przebieg szkolenia:

Podczas kursu zrealizowane zostaną wszystkie zagadnienia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne wymagane programem nauczania.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w naszej Sali wykładowej wyposażonej w nowoczesny sprzęt audiowizualny.

Zajęcia praktyczne oparte będą na jak najbardziej zbliżonych warunkach do realnego wykonywani prac podwodnych. Będziemy realizować m.in. planowanie, organizowanie i wykonywaniu prac podwodnych przewidzianych programem nauczania w oparciu o wymagany prawem sprzęt do wykonywania prac podwodnych na średnich głębokościach (przewodowy i niezależny) oraz naszą ekipę nurkową.

Kurs zakończony jest egzaminem państwowym. Egzamin składa się z części teoretycznej.

Koszt kursu będzie ustalony i podany przed rozpoczęciem kursu, koszty nie będą obejmować dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia podczas zajęć teoretycznych i praktycznych.

Dodatkowo w cenę kursu wliczono:

 • ubezpieczenie NNW.

Szkolenie uzupełniające różnice programowe dla nurków posiadających kwalifikacje z MSWiA prowadzone jest zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. 2003 nr. 199 poz. 1936) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 07 sierpnia 2015 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania prac podwodnych, które uzyskały uprawnienia w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Zakres szkolenia

Kurs obejmować będzie szkolenie na poziomie kwalifikacji nurka III klasy.

Wymagania wstępne

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu nurka jest posiadanie przez kandydata:

 • dyplomu nurka MSWiA,
 • orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania prac podwodnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2007 r. w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych (Dz. U. 2007 nr. 199 poz. 1440) wraz z późniejszymi zmianami,
 • wykazu różnic programowych do uzupełnienia wydanego przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni na wniosek zainteresowanego.

Czas trwania szkolenia

Łączna liczba godzin szkolenia uzależniona jest od Wykazu różnic programowych do uzupełnienia.

Koszt kursu będzie ustalony i podany przed rozpoczęciem kursu, koszty nie będą obejmować dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia podczas zajęć teoretycznych i praktycznych.

Dodatkowo w cenę kursu wliczono:

 • ubezpieczenie NNW.

Zakres szkolenia

Kurs obejmować będzie szkolenie na poziomie kwalifikacji nurka III, II i I klasy.

Wymagania wstępne

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu nurka jest posiadanie przez kandydata:

 • dyplomu nurka;
 • udokumentowaną co najmniej 250-godzinną praktykę w zakresie wykonywania prac podwodnych, uzyskaną w okresie 5 lat od dnia wydania dyplomu;
 • orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania prac podwodnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2007 r. w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych (Dz. U. 2007 nr. 199 poz. 1440) wraz z późniejszymi zmianami.

Czas trwania szkolenia

Łączna liczba godzin szkolenia wynosi 8. W tym:

 • zajęcia teoretyczne – 6
 • zajęcia praktyczne – 2

Koszt kursu będzie ustalony i podany przed rozpoczęciem kursu, koszty nie będą obejmować dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia podczas zajęć teoretycznych i praktycznych.

Dodatkowo w cenę kursu wliczono:

 • ubezpieczenie NNW.

Zakres szkolenia

Kurs obejmować będzie szkolenie na poziomie kwalifikacji nurka III klasy.

Wymagania wstępne

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu nurka jest posiadanie przez kandydata:

 • dyplomu nurka;
 • udokumentowaną praktykę w zakresie wykonywania prac podwodnych, uzyskaną od dnia wydania ostatniego dyplomu nurka;
 • orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania prac podwodnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2007 r. w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych (Dz. U. 2007 nr. 199 poz. 1440) wraz z późniejszymi zmianami.

Czas trwania szkolenia

Łączna liczba godzin szkolenia wynosi 50. W tym:

 • zajęcia teoretyczne – 20
 • zajęcia praktyczne – 30

Koszt kursu będzie ustalony i podany przed rozpoczęciem kursu, koszty nie będą obejmować dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia podczas zajęć teoretycznych i praktycznych.

Dodatkowo w cenę kursu wliczono:

 • ubezpieczenie NNW.

Ośrodek Szkolenia Nurków Zawodowych FROG prowadzi kursy zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych. Szkolenie nurków-spawaczy organizowane jest według PN-EN ISO 15618-1:2016: Egzamin kwalifikacyjny spawaczy w zakresie spawania podwodnego. Część 1: Spawacze-nurkowie spawający na mokro w warunkach hiperbarycznych.

Aby zostać nurkiem-spawaczem należy:

 • mieć ukończone 18 lat;
 • posiadać co najmniej dyplom nurka III klasy;
 • posiadać ważne świadectwo zdrowia;
 • zaliczyć z wynikiem pozytywnym egzamin praktyczny przed Egzaminatorem z Towarzystwa Klasyfikacyjnego według PN-EN ISO 15618-1:2002;
 • Absolwent, który zaliczy egzamin otrzymuje międzynarodowy Certyfikat Spawacza Podwodnego.

Kurs nurka-spawacza składa się z następujących etapów:

 • rejestracja elektroniczna lub telefoniczna na kurs.
 • przesłanie do nas kserokopii Orzeczenia Lekarskiego, dyplomu nurka i potwierdzenia opłaty (zaliczki) za szkolenie.

W dniu rozpoczęcia kursu uczestnik musi mieć ze sobą:

 • dokument tożsamości,
 • oryginał orzeczenia lekarskiego,
 • oryginał dyplomu nurka,
 • skafander nurkowy,
 • bieliznę nurkową (ocieplacz lub dres),
 • ubranie robocze.

Istnieje możliwość zakupu nowego skafandra suchego po bardzo atrakcyjnej cenie w dniu rozpoczęcia szkolenie.

Kurs na nurka-spawacza składa się z:

 • części teoretycznej,
 • praktycznej,
 • egzamin kwalifikacyjnego (8 godzin).

Podczas kursu zrealizowane zostaną wszystkie zagadnienia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne wymagane programem nauczania.

Kurs zakończony jest praktycznym egzaminem kwalifikacyjnym. Podczas przeprowadzania egzaminu wykorzystywany jest sprzęt oraz baza nurkowa używane podczas kursu.

Koszt kursu uzależniony jest od liczby słuchaczy i obejmuje:

 • zajęcia teoretyczne i praktyczne,
 • wyposażenie bazy i sprzęt nurkowy,
 • ubezpieczenie NNW,
 • koszt egzaminu kwalifikacyjnego.

Cena kursu nie uwzględnia:

 • kosztów badań lekarskich,
 • skafandra suchego,
 • kosztów dojazdów,
 • kosztów noclegów i wyżywienia.

Aby zostać operatorem systemów nurkowych należy:

 • ukończyć kurs operatorów systemów nurkowych;
 • zaliczyć z wynikiem pozytywnym egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną dla Nurków Urzędu Morskiego w Gdyni.

Absolwent, który zaliczy egzamin otrzymuje świadectwo ukończenia kursu operatorów systemów nurkowych, zaświadczenie o pozytywnym zdaniu egzaminu oraz prawo ubiegania się w Urzędzie Morskim w Gdyni o wydanie świadectwa operatora systemów nurkowych uprawniający do obsługi urządzeń bazy prac podwodnych w pracach głębinowych i długotrwałych.

Kurs operatorów systemów nurkowych składa się z następujących etapów:

 • rejestracja elektroniczna lub telefoniczna na kurs,
 • potwierdzenia opłaty (zaliczki) za szkolenie.

W dniu rozpoczęcia kursu uczestnik musi mieć ze sobą:

 • dokument tożsamości,
 • ważne uprawnienia do napełniania zbiorników przenośnych pod ciśnieniem oraz uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV,
 • środki na opłatę reszty kursu,
 • ubranie robocze.

Kurs operatorów systemów nurkowych składa się minimum z:

 • części teoretycznej (89 godzin wykładów),
 • części praktycznej (61 godziny ćwiczeń).

Podczas kursu zrealizowane zostaną wszystkie zagadnienia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne wymagane programem nauczania oraz zajęcia dodatkowe. Kurs zakończony jest egzaminem państwowym.

Koszt kursu jest zależny od liczby kandydatów i obejmuje:

 • zajęcia teoretyczne i praktyczne,
 • wyposażenie bazy i sprzęt nurkowy,
 • ubezpieczenie NNW.

Cena kursu nie uwzględnia kosztów:

 • egzaminu,
 • dojazdów,
 • noclegów i wyżywienia,
 • wydania dokumentów, tj. świadectwa operatora systemów nurkowych.

ZAPISZ SIĘ NA KURS

  Imię i nazwisko
  E-mail
  Temat
  Wiadomość

  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  Administratorem Państwa danych osobowych jest FROG Grzegorz Gniwkiewicz, z siedzibą w 82-300 Elbląg, ul. Józefa Wybickiego 12/30.

  Mogą się Państwo z nim kontaktować w następujący sposób:
  a) mailowo: biuro@frog.elblag.pl
  b) telefonicznie: 698 624 657,
  c) listownie: ul. Józefa Wybickiego 12/30, 82-300 Elbląg

  Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 206/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

  Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • realizacji usług prac podwodnych – art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679
  • realizacji szkoleń w zakresie nurkowania – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679
  • realizacji marketingu usług FROG Grzegorz Gniwkiewicz – art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679
  • realizacji prawnie uzasadnionego interesu FROG Grzegorz Gniwkiewicz polegającego na ewentualnym dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679
  • wypełniania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679

  Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane do następujących podmiotów:  osobom upoważnionym przez ADO, Urzędowi Morskiemu, operatorom pocztowym i kurierom, firmie księgowej i kancelarii prawnej obsługującej FROG, firmom dostarczającym oprogramowanie elektroniczne do realizacji usług, firmie obsługującej stronę internetową oraz pocztę elektroniczną, uprawnionym organom państwowym i publicznym, bankom.

  Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat po rozwiązaniu umowy na świadczenie usług. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń. W zakresie, w jakim dane będą przetwarzane w celu kierowania informacji o szkoleniach z zakresu nurkowania oraz informacji marketingowych dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

  Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
  a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  c) prawo do usunięcia danych osobowych;
  d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO;

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy lub usługi na rzecz klienta. W przypadku niepodania przez klienta danych osobowych FROG Grzegorz Gniwkiewicz nie będzie mógł świadczyć usług Klientowi.

  Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

  Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW zostały określone w naszej Polityce Prywatności

  Zapisanie się na szkolenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych na w/w zasadach. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego, a zapisanie się na kurs nie jest równoznaczne z przyjęciem na szkolenie.

  TRWAJĄ ZAPISY NA KURS KIEROWNIKA III KLASY

  termin kursu: 2 listopada 2021 - zapisz się na NASZEJ STRONIE otrzymasz wszystkie niezbędne informacje.