NUREK ZAWODOWY – EGZAMINY, DOKUMENTY

Aby zostać nurkiem zawodowym i móc pracować w Polsce musisz zdać państwowy egzamin i zdobyć kwalifikacje uprawniające do wykonywania prac podwodnych.

 

Wszystkie kwestie reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania prac podwodnych (Dz. U. 2010 nr 126 poz. 856) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania prac podwodnych (Dz.U.2015 poz. 1535).

Po ukończonym szkoleniu w ośrodku, uznanym przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni –  OSNZ FROG

 • najlepszym,
 • najbezpieczniejszym,
 • z największym doświadczeniem szkoleniowym,
 • posiadającym wymagany Certyfika BHP FROG do prowadzenia prac podwodnych, wydany przez uznaną przez PCA instytucję certyfikującą

otrzymasz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Egzamin przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna dla Nurków, termin ustalamy dogodny dla wszystkich – najczęściej zaraz po kursie.

JAKIE DOKUMENTY?

Przed egzaminem dla Urzędu Morskiego w Gdyni:

 • wniosek wypełnij i podpisz oraz dołącz:
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu nurka III klasy – otrzymasz od FROG
 • Kopia dokumentu o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania prac podwodnych
 • Kopia umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków zawartej na czas trwania etapu praktycznego egzaminu.
 • Zapis zadań zaliczeniowych opisanych w ramowym programie szkolenia sporządzony przez ośrodek na informatycznym nośniku danych – otrzymasz od FROG
 • Kopia dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty egzaminacyjnej 180 j.t.

Po zdanym egzaminie dla Urzędu Morskiego w Gdyni:

 • Wniosek o wydanie dyplomu nurka III klasy – wypełnij, x zaznaczasz w kratce „wydanie”, podpisz oraz dołącz:
 • Zaświadczenie ukończenia kursu nurka III klasy j.w.– kopia
 • Zaświadczenie o zdanym egzaminie (otrzymasz od KKN – oryginał
 • Aktualne świadectwo zdrowia oryginał + kopia (oryginał UMG w Gdyni odda Ci z dyplomem)
 • Fotografie (wym.43x 33) Szt.2
 • Upoważnienie albo zgoda na przesyłkę kurierską – wybierz sam jak chcesz odebrać dyplom.

+ najlepiej od razu dołącz:

 • Wniosek o wydanie książeczki nurka III klasy – wypełnij, x zaznaczasz w kratce „wydanie”, podpisz oraz dołącz fotografie (wym.43x 33) Szt.2
 • Pamiętaj, żeby wszystko opłacić tj. za wydanie dokumentów 30 + 20 j.t.

 

Procedury opisane zostały na stronie UMG

EGZAMIN

DYPLOM

KSIĄŻECZKA

JEDNOSTKI TARYFIKACYJNE

 

OPŁATY URZĘDOWE W JEDNOSTKACH TARYFOWYCH

Twój egzamin będzie Cię kosztował 180 j.t.

Opłata za wydanie dyplomu nurka III klasy to 30 j.t. a za wydanie książeczki nurka 20 j.t.

Niestety nie podam, ile dokładnie będzie kosztował Twój egzamin i dokumenty, bo cena zmienia się raz w tygodniu. Jest jednak bardzo łatwo to obliczyć samemu, należy wejść na stronę UMG  i podaną tam „Wartość złotową jednostki taryfowej” pomnożyć x ilość jednostek taryfowych

Przykład

opłata za egzamin to 180 j.t.

Na dzień 07.08.2022 „Wartość złotowa jednostki taryfowej wynosi 1,23 zł”

1,23 zł x 180 j.t. = 221 zł 40 gr.

 

Opłatę za egzamin i za wydanie dokumentów należy dokonać przelewem na konto Urzędu Morskiego w Gdyni.

Urząd Morski w Gdyni.
81-338 Gdynia
ul. Bernarda Chrzanowskiego 10

NBP o/GDAŃSK – 92101011400065782231000000 (w tytule wpłaty należy zaznaczyć rodzaj opłaty oraz określić sprawę, której wpłata dotyczy).

 

Wyślij zgłoszenie na kurs

error: Content is protected !!